201404.300

Przetwarzanie danych osobowych lekarzy przez komercyjny portal internetowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Przetwarzania danych osobowych lekarzy przez komercyjny portal internetowy – nie uzasadnia przesłanka prawnie usprawiedliwionego celu – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie (wyrok z dn. 29.01.2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1819/13). Wyrok WSA w Warszawie (dalej: WSA) z dn. 29.01.2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1819/13 przerywa dotychczasową, jednolitą linię…

201404.300

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów otrzymane przed 15.11.2008 r.

OCHRONA PRZYRODY: Osoby, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów przed 15.11.2008 r. nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji związanych z wycinką drzew po terminie. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości  może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego, odpowiednio, przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków (art….

201404.290

Kres zwolnień od podatku „świadczeń mieszkaniowych” dla żołnierzy

PIT: Zanim żołnierz obroni Kraj, najpierw musi obronić się sam, tyle że przed… fiskusem. NSA położył kres kuriozalnej wykładni odnośnie zwolnienia od podatku „świadczeń mieszkaniowych” (wyrok NSA z dn. 15.01.2014 r. , sygn. akt II FSK 2625/13). Przepis prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 47c PdofU wydawał się być jasny. Ową jasność zmąciła jednak…

201404.110

Treść normatywna zwrotu „urządzenie przemysłowe”

CIT: Gdy idzie o treść normatywną zwrotu „urządzenie przemysłowe” (art. 21 ust. 1 pkt 1 PdopU) – to sądy administracyjne w końcu zaczynają dostrzegać „oczywistą oczywistość” (wyrok WSA w Poznaniu z dn. 31.03.2014 r. , sygn. akt I SA/Po 844/13). Wskazanym wyżej wyrokiem, WSA w Poznaniu uchylił interpretację indywidualną niekorzystną dla płatnika, który stał na…

201404.070

Nowy certyfikat rezydencji podatkowej nie jest wymagany.

PIT/CIT: Nie trzeba dysponować nowym certyfikatem rezydencji, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie. Tak wynika z wyroków NSA z dn. 04.09.2013 r. (II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11). Dwoma powyższymi wyrokami NSA potwierdził, że płatnik nie musi, przed każdą wypłatą, pozyskiwać od podatnika podatku dochodowego certyfikatu rezydencji. Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami zawartymi w…