201405.270

Trybunał zagwarantował prawo do „bycia zapomnianym” w sieci

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Trybunał zagwarantował prawo do „bycia zapomnianym” w sieci (wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE z dnia 13.05.2014 r., sprawa C-131/12) Karta Praw Podstawowych UE gwarantuje każdemu prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (art. 7), a także prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą (art. 8 ust. 1). Dane…

201405.260

Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady

VAT: Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady z dn. 17 grudnia 2013 r. Decyzją wykonawczą z dn. 17 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej upoważniła Polskę do zastosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art….

201405.240

Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany?

VAT/Nieruchomości: Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany? Jak pokazuje praktyka, udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie – nie jest łatwe. Kłopoty w tym zakresie mają nie tylko podatnicy, ale także organy podatkowe oraz sądy, co w znacznej mierze wynika z trudności w jednoznacznym zrozumieniem motywów, jakimi kierował się TSUE wydając wyrok w sprawie Don…

201405.210

Odliczanie podatku naliczonego po 1 kwietnia 2014 r. w związku z leasingiem

VAT: Czy po 1 kwietnia 2014 r. można odliczać 50% podatku naliczonego, jeżeli podatnik, przed tą datą, odliczył już 60% kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego ? Jak było do 31 marca 2014 r. ? Przepisy regulujące zasady odliczania podatku VAT, gdy idzie o nabycie i leasing samochodów – należą do najbardziej…

201405.190

Sportowcy w rękach organów dyscyplinarnych polskich związków sportowych

PRAWO SPORTOWE: Sportowcy w rękach organów dyscyplinarnych polskich związków sportowych Zgodnie z art. 56 obowiązującego Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (dalej: PKOL) – przy Komitecie, jako stały sąd polubowny, działa trybunał sportowy rozstrzygający spory majątkowe związane z działalnością sportową oraz rozpatrujący odwołania od decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych właściwych organów polskich związków sportowych. Do 16.10.2010 r. tj….

201405.140

Korekta kosztów – sądy i podatnicy radzą sobie z niefrasobliwością ustawodawcy.

CIT/PIT: Korekta kosztów – sądy i podatnicy radzą sobie z niefrasobliwością ustawodawcy. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują w PdopU (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) i PdofU (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych)przepisy, których celem jest zapobieżenie lub chociaż ograniczenie zatorów płatniczych. Chodzi o art. 15b PdopU oraz art. 24d PdofU. Na…

201405.120

Kiedy zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym

CIT: Kiedy – zdaniem WSA w Poznaniu – zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym (I SA/Po 583/13). Wyrokiem z dn. 23.01.2014 r. (I SA/Po 583/13) WSA w Poznaniu wypowiedział się w kwestii dotyczącej rozliczenia w kosztach uzyskania zaniechanej inwestycji. W istocie chodziło o to, jak rozumieć pojęcie „w dacie likwidacji” zaniechanej inwestycji. Przypomnijmy na wstępie…

201405.070

Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ?

VAT/Koszty zastępstwa procesowego: Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ? W moim przekonaniu tak właśnie jest. Otóż, chodzi o regulację zawartą w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 września 2002 – w sprawie za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa…

201405.070

Opłata stosunkowa od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jest niezgodna z art. 45 ust. 1 Konstytucji

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Opłata stosunkowa, w wysokości 5 mln zł, od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – jest niezgodna z art. 45 ust. 1 Konstytucji (zob. wyrok TK z dn. 15.04.2014 r. sygn. akt SK 12/13). Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 ze…