201502.270

W ramach prawa do obrony nie trzeba mówić prawdy, ale nie można pomawiać innych o popełnienie przestępstwa

Pomówienie innych osób o popełnienie przestępstwa celem uniknięcia odpowiedzialności może stanowić naruszenie dóbr osobistych (wyrok SO w Tarnowie z dnia 27.11.2014 r., sygn. akt I Ca 378/14). S.T. oraz K.M. byli uczestnikami wypadku komunikacyjnego. S.T. w trakcie postępowania przygotowawczego, złożył fałszywe wyjaśnienia odnośnie zdarzenia drogowego. W rezultacie doprowadził do skierowania przeciwko K.M. wniosku o ukaranie…

201502.260

Za jazdę z pijanym kierowcą należy się niższe odszkodowanie

Jazda samochodem z pijanym kierowcą oraz niezapięcie pasów bezpieczeństwa może stanowić podstawę do obniżenia zadośćuczynienia (wyrok SO w Olsztynie z dnia 16.01.2015 r., sygn. akt I C 411/14). Dnia 05.10.2005 r. J.P. (ojciec powoda) jechał jako pasażer z pijanym kierowcą. Nie zapiął pasów bezpieczeństwa. Z winy pijanego kierowcy doszło do wypadku, w którym zginął J.P….

201502.200

Zarządca drogi nie odpowie za dzika, który niespodziewanie wyskoczył na drogę

Zarządca drogi, który nie postawił odpowiedniego znaku ostrzegawczego, nie odpowiada za kolizję, jeżeli nie mógł przewidzieć pojawienia się na danym odcinku dzikich zwierząt (wyrok SO w Kielcach z dnia 11.12.2014 r., sygn. akt II Ca 1263/14). Późnym wieczorem powód z dozwoloną prędkością jechał swoim samochodem drogą krajową w terenie niezabudowanym. Było ciemno, ale warunki jazdy…

201502.190

SN może ingerować w wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jedynie w wyjątkowych przypadkach

Kwestionując wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pozwany musi wykazać, że jest ono rażąco wygórowane i sąd naruszył kryteria jego ustalania. SN może ingerować w wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jedynie w wyjątkowych przypadkach (wyrok SN z dnia 07.10.2014 r., sygn. akt I PK 39/14). Syn powodów był pracownikiem pozwanego i pracował na tokarce. W 2008 r….

201502.160

Rozdzielenie zadań pomiędzy innych pracowników może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca może zmniejszyć liczbę pracowników w celu bardziej racjonalnego wykonywania zadań oraz obniżenia kosztów przez likwidację stanowiska pracy i dokonania innego podziału związanych z nim zadań (wyrok SN z dnia 03.09.2013, sygn. akt I PK 41/13). Powódka od stycznia 2004 r. była zatrudniona przez Gminę S. na różnych stanowiskach. Najpierw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,…

201502.130

Skarb Państwa zapłaci turystom odszkodowania w przypadku upadłości biur podróży

Precedensowy wyrok: Skarb Państwa jest zobowiązany zapłacić klientowi biura podróży, które upadło. SO w Warszawie uznał, że klienci biur podróży nie są należycie chronieni przez polskie prawo, co jest niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego (wyrok SO w Warszawie z dn. 29.12.2014 r., sygn. akt V Ca 594/14). Powód zawarł z biurem podróży umowę, której przedmiotem…

201502.060

Zamówienia publiczne – dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o zwrot wadium

SN w postanowieniu z dn. 12.02.2014 r. stwierdził, że sprawa o zwrot wadium zatrzymanego przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a Prawo zamówień publicznych (dalej: „ZamPublU”) jest sprawą cywilną w sensie materialnoprawnym oraz formalnym i nie zachodzi czasowa niedopuszczalność drogi sądowej. SN wskazał, że dopuszczalne jest sądowe dochodzenie zwrotu wadium bez konieczności uprzedniego wykorzystania…

201502.030

Zapłata ponad umówiony ryczałt

SN orzekł, że wynagrodzenie ryczałtowe stanowi świadczenie niepodlegające zmianie. W związku z tym, przyjmujący zamówienie co do zasady nie może żądać jego podwyższenia, jednakże nie jest wykluczone domaganie się zapłaty za nieobjęte umową prace na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyrok z 09.10.14 r., I CSK 568/13). F. sp. z o. o. jako wykonawca i…

201502.030

Kto będzie ściągać zaległe opłaty za śmieci?

Związek międzygminny spiera się z burmistrzem, kto jest organem egzekucyjnym w odniesieniu do zaległych opłat za gospodarowanie odpadami. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny powstały na tle nowej „ustawy śmieciowej” (postanowienie NSA z 05.11.2014 r., sygn. akt II FW 8/14). Nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wywołały prawdziwą rewolucję oraz wiele wątpliwości. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny pomiędzy…