201505.290

Ucieczka z miejsca wypadku może sporo kosztować

P.T. był sprawcą kolizji na terenie Wielkiej Brytanii. Prowadził wówczas samochód swojego brata, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w (…). S.A. P.T. zderzył się z innym pojazdem, kierowanym przez D.B. Po wypadku zatrzymał się na moment, jednakże po chwili odjechał. Nie próbował podjąć kontaktu z kierowcą drugiego samochodu czy też ustalić skutków kolizji. Drugi kierowca wezwał…

201505.290

Zachowek – początek biegu terminu przedawnienia

D. Z. była nieślubnym dzieckiem A.P. Mieszkała wraz z matką niedaleko ojca. Jednakże A.P. nigdy nie uznał swojej córki. Dobrowolnie nie łożył na jej utrzymanie, pomimo, że jej sytuacja materialna była bardzo ciężka. Obowiązek alimentacyjny wobec D.Z. został ustalony na drodze sądowej. A.P. wraz z żoną był właścicielem nieruchomości o powierzchni 10,77 ha, której częścią…

201505.250

Spółka odpowie za spłoszonego konia

Spółka prowadzi hotel, w którym oferuje m. in. możliwość korzystania ze stadniny koni, położonej na wydzielonym, ogrodzonym terenie. E.S. wraz z córkami i wnuczętami udała się do stadniny prowadzonej przez spółkę, gdzie ich znajomy pracował jako instruktor jeździectwa. Podczas wizyty pracownik pokazał im najpierw konie hucuły, a następnie zaprosił gości do stajni, gdzie chciał zaprezentować…

201505.210

Hipoteka przymusowa nie pomoże w przypadku drugiego wierzyciela pauliańskiego

Hipoteka przymusowa w celu zabezpieczenia roszczenia o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, chroniąc to roszczenie w stosunku do dłużników osobistych osoby trzeciej, nie stwarza wierzycielowi dysponującemu takim zabezpieczeniem pozycji uprzywilejowanej względem innych wierzycieli dłużnika, względem których ta sama czynność prawna została uznana za bezskuteczną (wyrok SN z dnia 07.05.2014 r., sygn. akt II CSK…

201505.120

80 000 zł tytułem zadośćuczynienia za złamaną nogę

W niewielkiej miejscowości zorganizowano ognisko z okazji zakończenia wakacji. 10 – latek wraz ze starszymi kolegami wszedł na teren nieruchomości wchodzącej w zasób Agencji Nieruchomości Rolnych. Na nieruchomości znajdował się nieukończony budynek, którego budowę przerwano ok. 20 lat temu. Był on w złym stanie technicznym. W żaden sposób nie został ogrodzony czy też nadzorowany przez…

201505.110

Art. 5 K.c. znajdzie zastosowanie, gdy wierzyciel żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Oddalenie na podstawie art. K.c. powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie jest wyłączone (wyrok SN z dnia 04.04.2014 r., sygn. akt II CSK 387/13). Spółka wystąpiła przeciwko małżonkom o ustanowienie pomiędzy pozwanymi rozdzielności majątkowej. Wskazała, że jest wierzycielem pozwanego Zygmunta W. i dotychczas nie wyegzekwowała swoich należności z jego majątku osobistego. SR w…