201502.16
0
0

Rozdzielenie zadań pomiędzy innych pracowników może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca może zmniejszyć liczbę pracowników w celu bardziej racjonalnego wykonywania zadań oraz obniżenia kosztów przez likwidację stanowiska pracy i dokonania innego podziału związanych z nim zadań (wyrok SN z dnia 03.09.2013, sygn. akt I PK 41/13). Powódka od stycznia 2004 r. była zatrudniona przez Gminę S. na różnych stanowiskach. Najpierw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,…

201502.13
0
0

Skarb Państwa zapłaci turystom odszkodowania w przypadku upadłości biur podróży

Precedensowy wyrok: Skarb Państwa jest zobowiązany zapłacić klientowi biura podróży, które upadło. SO w Warszawie uznał, że klienci biur podróży nie są należycie chronieni przez polskie prawo, co jest niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego (wyrok SO w Warszawie z dn. 29.12.2014 r., sygn. akt V Ca 594/14). Powód zawarł z biurem podróży umowę, której przedmiotem…

201502.06
0
0

Zamówienia publiczne – dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o zwrot wadium

SN w postanowieniu z dn. 12.02.2014 r. stwierdził, że sprawa o zwrot wadium zatrzymanego przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a Prawo zamówień publicznych (dalej: „ZamPublU”) jest sprawą cywilną w sensie materialnoprawnym oraz formalnym i nie zachodzi czasowa niedopuszczalność drogi sądowej. SN wskazał, że dopuszczalne jest sądowe dochodzenie zwrotu wadium bez konieczności uprzedniego wykorzystania…

201502.03
0
0

Zapłata ponad umówiony ryczałt

SN orzekł, że wynagrodzenie ryczałtowe stanowi świadczenie niepodlegające zmianie. W związku z tym, przyjmujący zamówienie co do zasady nie może żądać jego podwyższenia, jednakże nie jest wykluczone domaganie się zapłaty za nieobjęte umową prace na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyrok z 09.10.14 r., I CSK 568/13). F. sp. z o. o. jako wykonawca i…

201502.03
0
0

Kto będzie ściągać zaległe opłaty za śmieci?

Związek międzygminny spiera się z burmistrzem, kto jest organem egzekucyjnym w odniesieniu do zaległych opłat za gospodarowanie odpadami. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny powstały na tle nowej „ustawy śmieciowej” (postanowienie NSA z 05.11.2014 r., sygn. akt II FW 8/14). Nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wywołały prawdziwą rewolucję oraz wiele wątpliwości. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny pomiędzy…

201501.26
0
0

Brak słońca naruszeniem dóbr osobistych

Ograniczenie promieni słonecznych może stanowić naruszenie dóbr osobistych (wyrok SA w Białymstoku z 11.12.2014 r., sygn. akt I ACa 593/14) Pomiędzy A.H. a małżonkami E.H. i L.H. wielokrotnie dochodziło do konfliktów sąsiedzkich, które m. in. wiązały się z prowadzoną przez małżonków H. stadniną koni. Trzymanie przez nich zwierząt na nieruchomości wiązało się z wieloma niedogodnościami…

201501.23
0
0

Nie tylko radca prawny musi oznaczać się nieskazitelnym charakterem, ale również aplikant radcowski (wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2074/13)

Paweł Z. (dane zostały zmienione) w 2011 r. pomyślnie zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Następnie, został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jednakże wpisowi sprzeciwił się Minister Sprawiedliwości. Ustalono bowiem, że kandydat na aplikanta radcowskiego uczestniczył w wypadku drogowym, w którym obrażenia poniosła inna osoba. Prowadził samochód pod…

201501.23
0
0

Niedoubezpieczenie nie zawsze oznacza niższe odszkodowanie. Sąd po stronie konsumentów

Problem niedoubezpieczenia w umowach ubezpieczeń majątkowych jest bardzo powszechny.  Reguła proporcjonalności niekorzystnie wpływa na wartość wypłacanych odszkodowań. SN w wyroku z dnia 16.10.14 r. zakwestionował postanowienie ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku niedoubezpieczenia w umowach z konsumentami (sygn. akt III CSK 302/13). Powodowie ubezpieczyli dom na 1,5 mln złotych. Jednakże jego rzeczywista wartość wynosiła 2,5 mln…

201501.23
0
0

Niższa rata dla frankowiczów

Znowu wzrósł kurs franka. Jednakże osoby, które zaciągnęły kredyt w helweckiej walucie znacznie mniej odczują wahania kursowe, jeżeli banki uwzględnią ujemny LIBOR szwajcarskiego banku narodowego. Frankowy LIBOR jest podstawą ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych i do niego bank dolicza swoją marżą. W chwili obecnej LIBOR jest poniżej zera. Szwajcarski bank centralny wprowadził ujemną stopę depozytową. W…

201501.15
0
1

Stanowisko poniżej posiadanych kwalifikacji może stanowić naruszenie dóbr osobistych

Delegowanie pracownika do innej pracy poniżej jego kwalifikacjom może stanowić naruszenie dóbr osobistych (wyrok SA w Białymstoku z dnia 30.09.2014 r., sygn. akt III APa 11/14). J.P. początkowo była zatrudniona w szpitalu na stanowisku młodszego asystenta. Następnie, ze względu na dobre wyniki w pracy, awansowała na stanowisko zastępcy kierownika. Początkowo jej stosunki z podwładnymi pracownikami…