201709.08
1

W przypadku znacznego opóźnienia lotu pasażerowie mogą domagać się od przewoźnika stosownego odszkodowania. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: „Rozporządzenie”) określa zasady przyznawania odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub też dużego opóźnienia lotów.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że Rozporządzenie stosuje się w stosunku do  pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego oraz do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym. Oznacza to, że Rozporządzenia nie stosujemy do pasażerów odlatujących i lądujących na lotniskach znajdujących się poza terytorium Państw Członkowskich czy też odlatujących z lotniska położonego poza terytorium Państw Członkowskich i lądujących na terytorium Państwa Członkowskiego w sytuacji, gdy przewoźnik obsługujący lot nie jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, pasażerowie lotów opóźnionych mają prawo do odszkodowania przewidzianego w art. 7 Rozporządzenia, jeżeli z powodu opóźnienia poniosą stratę czasu wynoszącą, co najmniej 3 godziny (czyli przybędą do ich miejsca docelowego, co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu). Określone w Rozporządzeniu odszkodowanie wynosi:

  1. kwota 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów,
  2. kwota 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów,
  3. kwota 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b) powyżej.

W przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 3 godzin przewoźnik może zwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy wykaże, że opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Nadzwyczajne okoliczności wyłączające odpowiedzialność przewoźnika mogą zaistnieć w szczególności w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa czy też strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Należy podkreślić, że to na przewoźniku ciąży obowiązek udowodnienia zaistnienia tych okoliczności. Za nadzwyczajną okoliczność zwalniającą przewoźnika od odpowiedzialności nie można uznać problemu technicznego samolotu, który jest następstwem normalnego wykonywania działalności przewoźnika. Problem techniczny samolotu może stanowić nadzwyczajną okoliczność pod warunkiem, że jest następstwem zdarzeń, które – ze względu na swój charakter lub źródło – nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi panowanie. Sama okoliczność, że przewoźnik lotniczy przestrzegał minimalnych wymogów w zakresie przeglądów technicznych samolotu nie wystarcza do zwolnienia go z ciążącego na nim obowiązku wypłacenia odszkodowania.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sytuacji, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

  1. dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów,
  2. trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów,
  3. cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b) powyżej,

– pasażerowie powinni otrzymać od przewoźnika lotniczego:

  1. posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
  2. możliwość odbycia dwóch rozmów telefonicznych, przesłania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowe lub e-mailowych.
  3. w przypadku, gdy odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie – zakwaterowanie w hotelu oraz transport z lotniska do miejsca zakwaterowania,
  4. w przypadku, gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin – zwrot kosztów biletu za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz do lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

                                                                  Katarzyna Matuszczak

                                                              radca prawny


Zostaw komentarz