201503.23
0
0

Potajemne nagranie może okazać się pomocnym dowodem w sprawie cywilnej.

Powód dochodził zwrotu kwoty 190.000 zł zapłaconej pozwanej na poczet wadium przed przystąpieniem do przetargu na zakup nieruchomości. Sąd I instancji wydał wyrok zaoczny. W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwana zaprzeczyła przekazaniu przez powoda przedmiotowej kwoty. W związku z tym, sąd I instancji uchylił wyrok zaoczny i oddalił powództwo. Stwierdził, że powód nie wykazał wręczenia…

201503.17
0
0

Rodzice nie odpowiadają za szkodę spowodowaną przez dziecko

Nie można wymagać od rodziców ciągłej, bezpośredniej i nieprzerwanej kontroli nad 16-letnim dzieckiem, choćby sprawiało poważne problemy wychowawcze (wyrok SN z dnia 15.01.2015 r., sygn. akt 146/14). R.Z. w wieku 16 lat uderzył powoda w głowę przedmiotem przypominającym kamień lub kostkę brukową. W wyniku uderzenia powód doznał urazu śródczaszkowego, który spowodował ciężką nieuleczalną chorobę. Poszkodowany…

201503.06
0
0

Klient ignoruje zakazy i ostrzeżenia – warsztat nie odpowiada za szkodę

Właściciel warsztatu samochodowego, w którym do kanału naprawczego wpadł klient, nie odpowiada za szkodę, gdyż poszkodowany naruszył obowiązujące zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie zakładu oraz zignorował ostrzeżenia (wyrok SA w Lublinie z 13.01.2015 r., I ACa 654/14). 29.09.2010 r. małżonkom T. zepsuł się samochód. Pojazd został odholowany do warsztatu pozwanego. Tam z kolei zdecydowano, że…

201503.02
0
0

Członek zarządu spółki może być również jej pełnomocnikiem

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem, może zostać ustanowiony pełnomocnikiem spółki do czynności określonego rodzaju (uchwała SN z dnia 17.04.2014 r., III CZP 17/14). W imieniu spółki „C.” sp. z o. o. Barbara T. podpisała ze spółką „N.K.” sp. z o. o. umowę najmu lokalu. Barbara T….

201502.26
0
0

Za jazdę z pijanym kierowcą należy się niższe odszkodowanie

Jazda samochodem z pijanym kierowcą oraz niezapięcie pasów bezpieczeństwa może stanowić podstawę do obniżenia zadośćuczynienia (wyrok SO w Olsztynie z dnia 16.01.2015 r., sygn. akt I C 411/14). Dnia 05.10.2005 r. J.P. (ojciec powoda) jechał jako pasażer z pijanym kierowcą. Nie zapiął pasów bezpieczeństwa. Z winy pijanego kierowcy doszło do wypadku, w którym zginął J.P….

201502.20
0
0

Zarządca drogi nie odpowie za dzika, który niespodziewanie wyskoczył na drogę

Zarządca drogi, który nie postawił odpowiedniego znaku ostrzegawczego, nie odpowiada za kolizję, jeżeli nie mógł przewidzieć pojawienia się na danym odcinku dzikich zwierząt (wyrok SO w Kielcach z dnia 11.12.2014 r., sygn. akt II Ca 1263/14). Późnym wieczorem powód z dozwoloną prędkością jechał swoim samochodem drogą krajową w terenie niezabudowanym. Było ciemno, ale warunki jazdy…

201502.19
0
0

SN może ingerować w wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jedynie w wyjątkowych przypadkach

Kwestionując wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pozwany musi wykazać, że jest ono rażąco wygórowane i sąd naruszył kryteria jego ustalania. SN może ingerować w wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jedynie w wyjątkowych przypadkach (wyrok SN z dnia 07.10.2014 r., sygn. akt I PK 39/14). Syn powodów był pracownikiem pozwanego i pracował na tokarce. W 2008 r….

201502.16
0
0

Rozdzielenie zadań pomiędzy innych pracowników może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca może zmniejszyć liczbę pracowników w celu bardziej racjonalnego wykonywania zadań oraz obniżenia kosztów przez likwidację stanowiska pracy i dokonania innego podziału związanych z nim zadań (wyrok SN z dnia 03.09.2013, sygn. akt I PK 41/13). Powódka od stycznia 2004 r. była zatrudniona przez Gminę S. na różnych stanowiskach. Najpierw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,…

201502.13
0
0

Skarb Państwa zapłaci turystom odszkodowania w przypadku upadłości biur podróży

Precedensowy wyrok: Skarb Państwa jest zobowiązany zapłacić klientowi biura podróży, które upadło. SO w Warszawie uznał, że klienci biur podróży nie są należycie chronieni przez polskie prawo, co jest niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego (wyrok SO w Warszawie z dn. 29.12.2014 r., sygn. akt V Ca 594/14). Powód zawarł z biurem podróży umowę, której przedmiotem…

201502.06
0
0

Zamówienia publiczne – dopuszczalność drogi sądowej w sprawie o zwrot wadium

SN w postanowieniu z dn. 12.02.2014 r. stwierdził, że sprawa o zwrot wadium zatrzymanego przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a Prawo zamówień publicznych (dalej: „ZamPublU”) jest sprawą cywilną w sensie materialnoprawnym oraz formalnym i nie zachodzi czasowa niedopuszczalność drogi sądowej. SN wskazał, że dopuszczalne jest sądowe dochodzenie zwrotu wadium bez konieczności uprzedniego wykorzystania…