201502.03
0
0

Zapłata ponad umówiony ryczałt

SN orzekł, że wynagrodzenie ryczałtowe stanowi świadczenie niepodlegające zmianie. W związku z tym, przyjmujący zamówienie co do zasady nie może żądać jego podwyższenia, jednakże nie jest wykluczone domaganie się zapłaty za nieobjęte umową prace na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyrok z 09.10.14 r., I CSK 568/13). F. sp. z o. o. jako wykonawca i…

201502.03
0
0

Kto będzie ściągać zaległe opłaty za śmieci?

Związek międzygminny spiera się z burmistrzem, kto jest organem egzekucyjnym w odniesieniu do zaległych opłat za gospodarowanie odpadami. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny powstały na tle nowej „ustawy śmieciowej” (postanowienie NSA z 05.11.2014 r., sygn. akt II FW 8/14). Nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wywołały prawdziwą rewolucję oraz wiele wątpliwości. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny pomiędzy…

201501.26
0
0

Brak słońca naruszeniem dóbr osobistych

Ograniczenie promieni słonecznych może stanowić naruszenie dóbr osobistych (wyrok SA w Białymstoku z 11.12.2014 r., sygn. akt I ACa 593/14) Pomiędzy A.H. a małżonkami E.H. i L.H. wielokrotnie dochodziło do konfliktów sąsiedzkich, które m. in. wiązały się z prowadzoną przez małżonków H. stadniną koni. Trzymanie przez nich zwierząt na nieruchomości wiązało się z wieloma niedogodnościami…

201501.23
0
0

Nie tylko radca prawny musi oznaczać się nieskazitelnym charakterem, ale również aplikant radcowski (wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2074/13)

Paweł Z. (dane zostały zmienione) w 2011 r. pomyślnie zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Następnie, został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jednakże wpisowi sprzeciwił się Minister Sprawiedliwości. Ustalono bowiem, że kandydat na aplikanta radcowskiego uczestniczył w wypadku drogowym, w którym obrażenia poniosła inna osoba. Prowadził samochód pod…

201501.23
0
0

Niedoubezpieczenie nie zawsze oznacza niższe odszkodowanie. Sąd po stronie konsumentów

Problem niedoubezpieczenia w umowach ubezpieczeń majątkowych jest bardzo powszechny.  Reguła proporcjonalności niekorzystnie wpływa na wartość wypłacanych odszkodowań. SN w wyroku z dnia 16.10.14 r. zakwestionował postanowienie ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku niedoubezpieczenia w umowach z konsumentami (sygn. akt III CSK 302/13). Powodowie ubezpieczyli dom na 1,5 mln złotych. Jednakże jego rzeczywista wartość wynosiła 2,5 mln…

201501.23
0
0

Niższa rata dla frankowiczów

Znowu wzrósł kurs franka. Jednakże osoby, które zaciągnęły kredyt w helweckiej walucie znacznie mniej odczują wahania kursowe, jeżeli banki uwzględnią ujemny LIBOR szwajcarskiego banku narodowego. Frankowy LIBOR jest podstawą ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych i do niego bank dolicza swoją marżą. W chwili obecnej LIBOR jest poniżej zera. Szwajcarski bank centralny wprowadził ujemną stopę depozytową. W…

201501.14
0
0

Kosztowne konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych. Odszkodowanie za skradzione auto jest możliwe nawet w przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego.

Stosowanie w obrocie z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych może spowodować dotkliwe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy. Niewątpliwie przekonał się o tym jeden z ubezpieczycieli. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów poprzez zamieszczenie w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdów” UOKiK nałożył karę w wysokości 5 306 391 zł. Od wydanej decyzji ubezpieczyciel odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednakże…

201412.16
0
0

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego.

[Prawo cywilne] Współwłaściciel nieruchomości może domagać się całego odszkodowania od gminy (uchwała SN z dnia 03.12.2014 r., sygn. akt III CZP 92/14).  Współwłaściciel kamienicy w Poznaniu w części ułamkowej, wynoszący zaledwie 0,27 nieruchomości, złożył pozew o zasądzenie od miasta Poznań odszkodowania na podstawie art. 417 K.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o…

201412.04
0
0

Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu.

PRAWO CYWILNE: Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków wynosi 40 zł (uchwała SN z dnia 26.11.2014 r., III CZP 86/14) Sąd Rejonowy w Augustowie zwrócił wniosek o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z własnością wybudowanego na nim budynku. Zwrot nastąpił z powodu nieopłacenia…

Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
201412.01
0
0

Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

autor: kategoria: Doradztwo prawne

SŁUŻEBNOŚCI: Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności przesyłu (uchwała SN z dn. 26.11.2014 r., sygn. akt III CZP 45/14) Zgodnie z art. 305(1) § 1 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §…