Szanowni  Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem odnośnie roszczeń względem banków, pozostających w związku z zawieranymi przez Państwo umowami o kredyty „frankowe” – informujemy, że Kancelaria świadczy usługi w tym zakresie.

Zwracamy jednak uwagę, że dotyczy to jedynie umów zawartych po 01.06.2007 r.

W celu nawiązania współpracy w pierwszej kolejności uprzejmie prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:

  1. umowa o kredyt hipoteczny;
  2. regulamin – jeżeli był załączony do umowy;
  3. wszystkie zawarte aneksy do umowy (np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłat, odraczające spłaty oraz zmiany regulaminu wysyłane Państwu przez bank);
  4. potwierdzenie daty wypłaty kredytu, a jeżeli kredyt był wypłacany w kilku transzach, to daty i wysokość poszczególnych transz,
  5. zestawienie obrazujące daty płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
  6. zestawienie kwot pobranych przez bank (kwoty powinny być wyrażone w PLN, a po ewentualnym zawarciu aneksu umożliwiającego spłacanie kredytu we franku, należy je podać we CHF);

Ww. dokumenty  prosimy przesłać na adres frank@kancelaria-walterowicz.pl lub na płycie CD lub pendrive przekazać bezpośrednio do siedziby Kancelarii. Ponadto dokumenty można dostarczyć do Kancelarii w formie papierowej fotokopii.

Jeżeli Bank wypowiedział umowę o kredyt hipoteczny czy też wszczął postępowanie sądowe/egzekucyjne – uprzejmie proszę o zaznaczenie tej kwestii w treści wiadomości.

Po otrzymaniu dokumentów dokonamy ich analizy w celu ustalenia, czy w zawartych umowach występują niedozwolone klauzule umowne oraz jakie roszczenia mogą Państwo ewentualnie formułować przeciwko Bankowi.

Wstępna analiza wykonywana jest bezpłatnie.

Raport zostanie Państwu przekazany w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów i potwierdzenia wpłaty honorarium.

Analiza ww. dokumentów pozwoli na zaplanowanie ewentualnej strategii działań. Bez jej przeprowadzenia nie jesteśmy w stanie ocenić zasadności ewentualnych roszczeń kredytobiorcy względem Banku (zależy to od warunków konkretnej umowy, podpisanych aneksów itp.). Analiza jest odpłatna, gdyż jej przygotowanie z dołożeniem należytej staranności wymaga znacznego nakładu pracy ze strony naszych prawników.

Następnym krokiem, po zapoznaniu się z raportem przez naszych Klientów, podejmujemy wspólnie decyzję odnośnie reprezentowania Klienta przed sądem. Wówczas też przedstawiamy Klientowi warunki dalszej współpracy, w tym finansowe, w znacznej mierze opierając się na wynagrodzeniu określanym jako success fee.