Zadośćuczynienie za nieaktualne informacje o zadłużeniu
201510.02
1

Zadośćuczynienie za nieaktualne informacje o zadłużeniu

Nieprawdziwe informacje w rejestrze długów mogą naruszać dobra osobiste. Osoba, której one dotyczą, może domagać się stosownego zadośćuczynienia (wyrok SN z dnia 11.02.2015 r., sygn. akt I CSK 868/14). Bank zawarł z R.Ż. umowę kredytu konsumenckiego. Umowa uprawniała bank do przekazywania instytucjom finansowych informacji o powstałych zadłużeniach za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej (BIK). Klient wypowiedział…

Nie można nagrywać domu sąsiada
201510.01
1

Nie można nagrywać domu sąsiada

Zainstalowanie kamer na budynku, które obejmują chociażby część działki sąsiedniej, może naruszać dobra osobiste sąsiada. Taki wniosek wynika z uzasadnienia do wyroku SA w Krakowie z dnia 28.05.2015 r., sygn. akt I ACa 184/14. L.S. oraz S.C. są sąsiadami. Początkowo ich relacje układały się bardzo dobrze, jednakże w 2007 r. popsuły się. Pomiędzy sąsiadami od…

Stan majątkowy kupującego jako podstawa do odstąpienia od umowy sprzedaży
201509.25
1

Stan majątkowy kupującego jako podstawa do odstąpienia od umowy sprzedaży

Stan majątkowy kupującego stanowi uzasadnioną przesłankę do odstąpienia od umowy na podstawie art. 552 K.c. tylko wtedy, gdy istnieje poważne i realne zagrożenie dla zapłaty w terminie ceny za towar, który ma być dostarczony w przyszłości (wyrok SN z dnia 09.01.2015 r., sygn. akt V CSK 127/14). Powódka spółka B zawarła ze spółką P.-A. umowę…

Logowanie na cudzym koncie Facebook może zakończyć się w sądzie
201509.21
1

Logowanie na cudzym koncie Facebook może zakończyć się w sądzie

Przekazanie hasła dostępu do konta na portalu Facebook nie upoważnia do czytania prywatnej korespondencji. Posłużenie się udostępnionym hasłem do portalu w celu zapoznania się z prywatną korespondencją może stanowić przestępstwo z art. 267 § 1 K.k. (wyrok SR w Białymstoku z dnia 22.04.2015 r., sygn. akt VII K 922/14). A.G. i A.W. pozostawali w konkubinacie…

Za krzywdę w Wigilię należy się wyższe zadośćuczynienie
201508.28
1

Za krzywdę w Wigilię należy się wyższe zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie może być wyższe, gdy do szkody dojdzie w szczególnym momencie np. w Wigilię. Sąd Rejonowy w Radomsku, a następnie w postępowaniu odwoławczym Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim rozpatrując sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa, przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, wzięły pod uwagę okoliczność, ze do ataku agresywnego psa doszło w wigilijny wieczór…

Wierzyciel nie może nękać dłużnika
201508.24
1

Wierzyciel nie może nękać dłużnika

Działanie wierzyciela, który lekceważy dłużnika i stosuje wobec niego niezgodną z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami windykację pozasądową jest naruszeniem dóbr osobistych. Taką tezę można wywnioskować z orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15.02.2013 r. (sygn. akt I ACa 31/13). Powód (J.K.) w latach 2000 – 2002 zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych…

Zadośćuczynienie za brak kontaktu z dziećmi
201508.18
1

Zadośćuczynienie za brak kontaktu z dziećmi

SA w Gdańsku uznał, że matka, która utrudnia kontakt córek z byłym mężem i niepotrzebnie włącza je w konflikt pomiędzy rodzicami, narusza dobra osobiste ojca. W wyroku z dnia 15.07.2015 r. (sygn. akt I ACa 202/15) SA w Gdańsku przyznał powodowi kwotę w wysokości 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powód i pozwana są…

Rodzice nie zapłacą za szkody spowodowane przez dziecko
201508.17
1

Rodzice nie zapłacą za szkody spowodowane przez dziecko

Gimnazjalista sam zapłaci za naprawę auta, które go potrąciło, a nie jego rodzice. Tak orzekł SR dla m. st. Warszawy w Warszawie w wyroku z dnia 11.06.2015 r., sygn. akt I C 599/12. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. 29.09.2011 r. miał miejsce wypadek drogowy. A.K. jadąc samochodem potrąciła trzynastoletnią wówczas M.K., która przechodziła w miejscu…

Prawo do obrony w procesie cywilnym nie jest nieograniczone
201507.21
1

Prawo do obrony w procesie cywilnym nie jest nieograniczone

Pomiędzy B.L. i D.B. istnieje wieloletni konflikt. W 2002 r. B.L. pożyczyła od D.B. kwotę w wysokości 15 000 zł. Następnie wskutek wymuszających działań D.B. napisała oświadczenie, że pożyczyła 40 000 zł. SR w Ostrołęce zasądził na rzecz D.B. od B.L. kwotę w wysokości 15 000 zł. Kolejnym wyrokiem SR w Ostrołęce skazał D.B. za…

Gmina nie może dowolnie ustalać minimalnej wielkości pojemników na śmieci
201507.14
1

Gmina nie może dowolnie ustalać minimalnej wielkości pojemników na śmieci

Rada Gminy może w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ustalać minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne oraz częstotliwość ich opróżniania w odniesieniu do poszczególnych działalności, jednakże musi to uzasadnić (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 05.05.15, sygn. akt II SA/Wr 68/15). Rada Miejska w Ś. podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej…