201505.290

Ucieczka z miejsca wypadku może sporo kosztować

P.T. był sprawcą kolizji na terenie Wielkiej Brytanii. Prowadził wówczas samochód swojego brata, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w (…). S.A. P.T. zderzył się z innym pojazdem, kierowanym przez D.B. Po wypadku zatrzymał się na moment, jednakże po chwili odjechał. Nie próbował podjąć kontaktu z kierowcą drugiego samochodu czy też ustalić skutków kolizji. Drugi kierowca wezwał…

201505.290

Zachowek – początek biegu terminu przedawnienia

D. Z. była nieślubnym dzieckiem A.P. Mieszkała wraz z matką niedaleko ojca. Jednakże A.P. nigdy nie uznał swojej córki. Dobrowolnie nie łożył na jej utrzymanie, pomimo, że jej sytuacja materialna była bardzo ciężka. Obowiązek alimentacyjny wobec D.Z. został ustalony na drodze sądowej. A.P. wraz z żoną był właścicielem nieruchomości o powierzchni 10,77 ha, której częścią…

201505.250

Spółka odpowie za spłoszonego konia

Spółka prowadzi hotel, w którym oferuje m. in. możliwość korzystania ze stadniny koni, położonej na wydzielonym, ogrodzonym terenie. E.S. wraz z córkami i wnuczętami udała się do stadniny prowadzonej przez spółkę, gdzie ich znajomy pracował jako instruktor jeździectwa. Podczas wizyty pracownik pokazał im najpierw konie hucuły, a następnie zaprosił gości do stajni, gdzie chciał zaprezentować…

201505.210

Hipoteka przymusowa nie pomoże w przypadku drugiego wierzyciela pauliańskiego

Hipoteka przymusowa w celu zabezpieczenia roszczenia o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, chroniąc to roszczenie w stosunku do dłużników osobistych osoby trzeciej, nie stwarza wierzycielowi dysponującemu takim zabezpieczeniem pozycji uprzywilejowanej względem innych wierzycieli dłużnika, względem których ta sama czynność prawna została uznana za bezskuteczną (wyrok SN z dnia 07.05.2014 r., sygn. akt II CSK…

201505.120

80 000 zł tytułem zadośćuczynienia za złamaną nogę

W niewielkiej miejscowości zorganizowano ognisko z okazji zakończenia wakacji. 10 – latek wraz ze starszymi kolegami wszedł na teren nieruchomości wchodzącej w zasób Agencji Nieruchomości Rolnych. Na nieruchomości znajdował się nieukończony budynek, którego budowę przerwano ok. 20 lat temu. Był on w złym stanie technicznym. W żaden sposób nie został ogrodzony czy też nadzorowany przez…

201505.110

Art. 5 K.c. znajdzie zastosowanie, gdy wierzyciel żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Oddalenie na podstawie art. K.c. powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie jest wyłączone (wyrok SN z dnia 04.04.2014 r., sygn. akt II CSK 387/13). Spółka wystąpiła przeciwko małżonkom o ustanowienie pomiędzy pozwanymi rozdzielności majątkowej. Wskazała, że jest wierzycielem pozwanego Zygmunta W. i dotychczas nie wyegzekwowała swoich należności z jego majątku osobistego. SR w…

201504.281

Konflikt wywołany przez dożywotnika nie doprowadzi do rozwiązania umowy dożywocia

Konflikt spowodowany przez dożywotnika z nabywcą mieszkania nie uzasadnia rozwiązania umowy dożywocia, gdyż stoi to w sprzeczności z umownym charakterem stosunku dożywocia. Dożywotnik może wówczas żądać zamianę świadczeń na dożywotnią rentę. Z kolei rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. We wrześniu 2010 r. D. W. zawarła z małżeństwem A. D. i L….

201504.240

Radca prawny dostanie wynagrodzenie tylko jak podejmie nowe czynności

Sz.W. wniósł do WSA w Poznaniu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi Sz.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja organu nakładała obowiązek zapłaty kwoty 9.791 zł tytułem kosztów usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości pojazdu. Sytuacja majątkowa i rodzinna Sz.W. uzasadniała…

201504.240

Skarga pauliańska nie pomoże przy ustalaniu zachowku

  Uprawniony do zachowku nie może na podstawie skargi pauliańskiej żądać uznania za bezskuteczną względem niego umowy sprzedaży nieruchomości, którą spadkodawca zawarł przed śmiercią ze swoim spadkobiercą testamentowym. Ponadto nie przysługuje mu interes prawny w domaganiu się ustalenia nieważności tej umowy, gdyż może wystąpić z dalej idącym roszczeniem – o zapłatę świadczeń pieniężnych tytułem należnego…

201504.160

Bankowy tytuł egzekucyjny jest niekonstytucyjny

14.04.2015 r. TK uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) narusza konstytucyjną zasadę równości. Wyrok wejdzie w życie 01.08.20.16 r SR w Koninie rozpatrując wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny powziął wątpliwości co do zgodności przepisów regulujących BTE z Konstytucją oraz Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zdaniem SR przepisy te…