201504.160

Wadliwe świadczenie pomocy prawnej może sporo kosztować radcę prawnego

Radca prawny odpowie za szkody wyrządzone swojemu mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów (wyrok SA w Lublinie z dnia 12.02.2015 r.,sygn. akt I ACa 745/14). SR w Tarnobrzegu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym nakazał spółce z o. o. (dalej „Spółka”) zapłacić na rzecz syndyka masy upadłości A.K. Przedsiębiorstwo (…) w upadłości likwidacyjnej…

201504.140

Ochroniarz nie jest w stanie zapobiec nagłej i nieoczekiwanej wymianie ciosów

Nie można oczekiwać od ochroniarzy, że zapobiegną trwającej kilka sekund wymianie ciosów między osobami, gdy których wcześniejsze zachowanie na to nie wskazywało (wyrok SO w Łodzi z dnia 28.01.2015 r., sygn. akt II C 1551/14). Nocą z 26 na 27 lutego 2011 r. powód wraz z kolegą udał się do klubu. Podeszli do znajdującego się…

201504.130

Sąd rejestrowy nie wpisze już do KRS prokury łącznej niewłaściwej

30.01.2015 r. zapadło bardzo ważne orzeczenia SN. W uchwale w składzie siedmiu sędziów SN orzekł, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (sygn. akt III CZP 34/14). Uchwala zapadła w odpowiedzi na wniosek Pierwszego Prezesa SN, który zwrócił…

201504.090

Przyczynienie się poszkodowanego dziecka do szkody a obniżenie odszkodowania

Do obniżenia na podstawie art. 362 K.c. odszkodowania należnego małoletniemu, który ze względu na wiek nie ponosi odpowiedzialności, można zastosować przez analogię art. 428 K.c. (wyrok SN z dnia 19.03.2014 r., sygn. akt I CSK 295/13). 25.05.2007 r. doszło do wypadku komunikacyjnego. Bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie małoletniej wówczas powódki, która przekraczała jezdnię w…

201504.030

Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w aucie nie przekreśla odszkodowania

Auto, w którym pozostawiono dowód rejestracyjny, zostało skradzione z monitorowanej, zamkniętej posesji. Zdaniem SN samochód był dobrze zabezpieczony i nie znajdował się poza nadzorem.W związku z tym, ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania (wyrok SN z dnia 23.01.2015 r., sygn. akt V CSK 217/14). M. sp. z o. o. zawarła z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia autrocasco….

201504.020

Gmina może zapłacić zadośćuczynienie, gdy lokal socjalny będzie w złym stanie

Gmina ma obowiązek dostarczenia uprawnionemu lokalu socjalny, w którym będą panować warunki umożliwiające codzienną egzystencję. Przydzielenie lokalu poniżej tym warunkom spełnia przesłankę bezprawności zachowania, co może rodzić obowiązek zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek naruszenia dóbr osobistych (wyrok SA w Łodzi z dnia 13.05.2013 r,, sygn. akt I ACa 1470/13). Gmina na podstawie wyroku orzekającym…

201503.270

Ważny wyrok dla frankowiczów – przeciwko bankom trzeba wystąpić z odpowiednim pozwem

SN w wyroku z dnia 19.03.2015 r. (sygn. akt IV CSK 362/14) wskazał, że frankowicze nie mają interesu prawnego w żądaniu ustalenia, że postanowienia w umowach kredytowych odsyłające do tabel kursowych banku są niedozwolone i nie wiążą ich. W celu uzyskania zwrotu zawyżonych rat kredytu, należy wytoczyć pozew o zapłatę. Małżonkowie zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w…

201503.250

Żądanie zachowku w pełnej wysokości może stanowić nadużycie prawa podmiotowego

W pewnych okolicznościach żądanie zachowku w pełnej wysokości może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (wyrok SA we Wrocławiu z dnia 04.04.2014 r., sygn. akt I ACa 176/14). M.P. przysługiwało lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Poprosiła wnuka P.P., żeby z nią zamieszkał wraz ze swoją żoną i dzieckiem. P.P. był z babcią emocjonalnie…

201503.230

Potajemne nagranie może okazać się pomocnym dowodem w sprawie cywilnej.

Powód dochodził zwrotu kwoty 190.000 zł zapłaconej pozwanej na poczet wadium przed przystąpieniem do przetargu na zakup nieruchomości. Sąd I instancji wydał wyrok zaoczny. W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwana zaprzeczyła przekazaniu przez powoda przedmiotowej kwoty. W związku z tym, sąd I instancji uchylił wyrok zaoczny i oddalił powództwo. Stwierdził, że powód nie wykazał wręczenia…

201503.170

Rodzice nie odpowiadają za szkodę spowodowaną przez dziecko

Nie można wymagać od rodziców ciągłej, bezpośredniej i nieprzerwanej kontroli nad 16-letnim dzieckiem, choćby sprawiało poważne problemy wychowawcze (wyrok SN z dnia 15.01.2015 r., sygn. akt 146/14). R.Z. w wieku 16 lat uderzył powoda w głowę przedmiotem przypominającym kamień lub kostkę brukową. W wyniku uderzenia powód doznał urazu śródczaszkowego, który spowodował ciężką nieuleczalną chorobę. Poszkodowany…