Czy po unieważnienia umowy frankowej Bank może domagać się waloryzacji kapitału?
202401.29
0

Czy po unieważnienia umowy frankowej Bank może domagać się waloryzacji kapitału?

autor: kategoria: Franki

TSUE dnia 12.01.2024r. wydał korzystne i bardzo ważne orzeczenie dla frankowiczów (sygnatura C-488/23). TSUE stwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu banki nie mogą domagać się od konsumentów rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału. W powołanym orzeczeniu TSUE uznał, że banki po unieważnieniu umowy kredytu mogą domagać się od frankowicza wyłącznie kwoty udostępnionego kapitału….

Korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów, na którą mogą powołać się również przedsiębiorcy
202204.29
0

Korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów, na którą mogą powołać się również przedsiębiorcy

autor: kategoria: Franki

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 40/22) stwierdził, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego…

Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej: Sąd uwzględnił roszczenia kredytobiorców
202203.18
1

Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej: Sąd uwzględnił roszczenia kredytobiorców

autor: kategoria: Franki

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kapitałowo-odsetkowych. Podstawą rozstrzygnięcia było uznanie przez Sąd, że zawarta umowa kredytu indeksowana do CHF jest nieważna. Powodowie jako kredytobiorcy zawarli z Bankiem umowę kredytu na cele mieszkaniowe. Zgodnie z zawartą umową kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) miała zostać określona według kursu kupna…

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?
202203.18
1

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?

W orzecznictwie sądów administracyjnych istniała rozbieżność, czy wartość firmy (goodwill) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy tutaj wyjaśnić, że przez dodatnią wartość firmy (tzw. goodwill) rozumie się nadwyżkę ceny nabycia nad wartością rynkową poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do 2018 r. w orzecznictwie sądów administracyjnych dominowało stanowisko, że wartość firmy (goodwill)…

Jak prawidłowo sformułować pozew w sprawie frankowej – uchwała Sądu Najwyższego
202009.17
1

Jak prawidłowo sformułować pozew w sprawie frankowej – uchwała Sądu Najwyższego

W uchwale z dnia 15 września 2020 r.  Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] K.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 K.c.). Powodowie zaciągnęli kredyt frankowy. Następnie z uwagi na zaległości w spłacie, bank wypowiedział kredytobiorcom umowę kredytu, jednakże…

Niekorzystna umowa jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
201710.10
1

Niekorzystna umowa jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 804/14 orzekł, że umowa obiektywnie niekorzystna dla jednej strony może być uznana za czynność prawną sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli do jej ukształtowania doszło w sposób wyraźnie krzywdzący pod presją faktycznej przewagi kontrahenta. Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę…

Pozew o zapłatę a zgłoszenie wierzytelności
201709.25
1

Pozew o zapłatę a zgłoszenie wierzytelności

autor: kategoria: Prawo

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 kwietnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II CSK 404/15 rozstrzygnął, jakie jest prawidłowe postępowanie z pozwem o zapłatę wierzytelności, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, złożonym po ogłoszeniu upadłości, w przypadku niezgłoszenia tej wierzytelności do masy. Powódka złożyła przeciwko syndykowi masy upadłości spółki akcyjnej pozew…

Hipoteka przy podziale majątku po rozwodzie
201707.19
2

Hipoteka przy podziale majątku po rozwodzie

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hipotecznie, bardzo wiele wątpliwości powoduje kwestia ustalenia wartości nieruchomości obciążonej rzeczowo. W praktyce najwięcej problemów pojawia się przy podziale nieruchomości, na zakup której małżonkowie wspólnie zaciągnęli w banku kredyt, a który został to zabezpieczony hipotecznie na przedmiotowej nieruchomości. Kwestia…

Wybór jurysdykcji na gruncie Konwencji CMR
201612.05
1

Wybór jurysdykcji na gruncie Konwencji CMR

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 (dalej „Rozporządzenie”) strony umowy mogą określić jakiego państwa sąd będzie właściwy dla rozstrzygnięcia sporu. Wówczas tak ustanowiona jurysdykcja będzie wyłączna. Pojawia się jednak problem jakie znaczenie ma wybór jurysdykcji w przypadku, gdy zastosowanie znajdzie Konwencja CMR. Przepisy Konwencji CMR określają bowiem jurysdykcję we wszystkich sporach…

Mandat członka organu spółki nie może zakończyć się przed upływem kadencji
201612.05
1

Mandat członka organu spółki nie może zakończyć się przed upływem kadencji

W uchwale z dnia 24.11.2016 r. (sygn. akt III CZP 72/15) Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie wywołujące liczne rozbieżności w orzecznictwie oraz doktrynie, a mianowicie – czy okres sprawowania funkcji, jeżeli nie odpowiada on równemu rokowi obrotowemu, wlicza się do czasu trwania kadencji, na którą członek rady nadzorczej w spółce akcyjnej został powołany? Odnosząc się…