201311.23
0
autor: kategoria: CIT, PIT

CIT/PIT: Czynsz za najem samochodu osobowego nie będzie już limitowany – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 08.11.2013 r. (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów wydał interpretację ogólną, którą przesądził o zakresie stosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 PdopU i art. 23 ust. 1 pkt 46 PdofU w odniesieniu do czynszu za najem samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Oba przepisy (PIT/CIT) stanowią, iż nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Wydając cytowaną interpretację ogólną Minister Finansów zwrócił uwagę zarówno na orzeczenia korzystne dla organów (tut.: wyrok NSA z dn. 8.02..2007 r. sygn. akt II FSK 189/06, wyrok WSA w Gliwicach z dn. 15.02.2007 r. sygn. akt SA/Gl 377/06, wyrok NSA z dn. 25.03.2010 sygn. akt II FSK 1890/08).

Minister stwierdził jednak, że ostatnio linia orzecznicza znacząco przechyla się na niekorzyść fiskusa. W tym zakresie Min.Fin. powołał m.in. wyroki NSA z dn. 20.08.2013 r. sygn. akt II FSK 2446/11 i sygn. akt II FSK 2447/11.

Kierując się treścią tych ostatnich orzeczeń sądowych, Min.Fin. przyjął, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem. „Wydatki z tytułu kosztów używania”  to – jak wskazał Minister – „koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania (…) zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne”. Do takich nie można wg. Min. Fin. zaliczyć wydatków na czynsz z tyt. najmu.

Do tej pory organy podatkowe zajmowały stanowisko zupełnie odmienne. Uznawały, żę limitem wynikającym z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki określonej w odrębnych przepisach – są objęte także wydatki na czynsz za najem samochodu osobowego. Takie podejście znacząco komplikowało rozliczenia podatników korzystających z najmu samochodów osobowych. W szczególności było to „męczące” dla podatników korzystających z najmu pojazdów za granicą (np. na lotniskach). Stawki czynszu płacone przez polskich podatników w krajach zachodniej Europy, w porównaniu z zamrożoną przez polskiego ustawodawcę od lat stawką przebiegu pojazdu (dla poj. o poj. pow. 900 m3 – 0,8358 zł), powodowały, że znaczna część czynszu nie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Teraz uciążliwość znika także m.in. w odniesieniu do podatników korzystających z tzw. samochodów zastępczych. Poza czysto fiskalnym aspektem ważne jest także i to, że podatnicy, o ile nie będą chcieli uwzględnić kosztów eksploatacji pojazdu, nie będą musieli sporządzać ewidencji.

Zostaw komentarz