201406.17
0

OCHRONA PRZYRODY: Drzewo nie może utrudniać wjazdu do garażu (wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 10.04.2014 r. sygn. akt II SA/Wr 71/14)

WSA we Wrocławiu uchylił decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza odmawiającą właścicielce działki usunięcia drzewa, którego usytuowanie utrudniało jej swobodne korzystanie z wiaty garażowej.

Zdaniem sądu argumenty wniosku skarżącej o wycięcie drzewa wskazujące na ograniczenie w swobodnym korzystaniu z nieruchomości można zaliczyć do przesłanki, o której mowa w art. 125 pkt. 3 z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem – rośliny, zwierzęta lub grzyby, a także ich siedliska, nieobjęte formami ochrony przyrody mogą być niszczone lub zabijane m.in. w związku z racjonalną gospodarką.

W ocenie sądu racjonalna gospodarka wymaga umożliwienia normalnego niezakłóconego korzystania z działki i znajdujących się na niej urządzeń przez jej właścicieli i użytkowników. W realiach niniejszej sprawy gospodarka ta obejmowała w szczególności zwykłe korzystanie z wiaty garażowej.  Normalne, zwykłe korzystanie z takiej wiaty zgodnie z jej przeznaczeniem wymaga niezakłóconego, bezpiecznego dla pojazdu i jego użytkownika, wjazdu i wyjazdu samochodem osobowym, bez obawy jego uszkodzenia. Dla wypełnienia przesłanki racjonalnej gospodarki wystarczy przy tym, aby korzystanie z wiaty garażowej było jedynie utrudnione, a nie w ogóle niemożliwe.

W takiej sytuacji nawet „okazały świerk pospolity w wieku powyżej 10 lat, o malowniczym pokroju i bardzo dobrym stanie zdrowotnym, będący cennym siedliskiem ptaków”, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, będzie mógł zostać legalnie wycięty. Względnie – przesadzony w inne miejsce.

Aleksandra Wiśniewska /-prawnik-/

Zostaw komentarz