201507.16
0

W ostatnim czasie możemy zaobserwować złagodzenie linii orzeczniczej, jeśli chodzi o ponoszenie przez pracodawców kosztów wyżywienia pracownika podczas jego podróży służbowej. Przykładem niech będzie wyrok WSA w Warszawie z 23.01.2015 r. (III SA/Wa 1111/14).

Składając wniosek o interpretację podatnik chciał się dowiedzieć, czy „poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w Rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r.) nie będą stanowić przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?”.

Spółka, przedstawiając opis zdarzenia przyszłego, zaznaczyła jednocześnie, iż będzie finansowała w całości koszty wyżywienia swoich pracowników podczas ich podróży służbowych, a pracownikowi nie będą wypłacanie diety. Faktury i rachunki będą wystawiane na Spółkę.

Należy ubolewać, że pytanie, jak też uzasadnienie wyroku – są mało precyzyjne. W szczególności wiele do życzenia pozostawia samo uzasadnienie wyroku. Nie mnie jednak WSA stanął na stanowisku, że organ który uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe – nie miał racji.

Sąd uznał bowiem, że pokrywając w całości koszty wyżywienia pracownika podczas jego podróży służbowej – dla pracownika nie powstaje przychód do opodatkowania także wówczas, gdy wartość faktycznie poniesionych przez pracodawcę kosztów przenosi kwotę diety. Zdaniem Sądu – dieta to ryczałt. Jeżeli natomiast pracodawca przechodzi na alternatywny system, tj. system rozliczania rzeczywistych wydatków – to limity nie wiążą.

Przypomnijmy, że zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – dieta nie przysługuje:

1)   za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;

2)   jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Innymi słowy, jeżeli pracodawca w zgodzie z w/w przepisami rozporządzenia zadecydował nie wypłacać diety i w całości ponieść koszty wyżywienia pracownika – to wówczas nie powstanie przychód do opodatkowania.

Czy, kierując się tokiem myślowym Sądu, można jednak przyjąć że przychód nie powstanie także wówczas gdy dietę wprawdzie wypłacono, ale pomniejszoną np. o 50%. Chodzi o sytuację, gdy pracodawca zwraca jedynie koszty obiadu pracownika będącego w podróży służbowej (§ 7 ust. 4 pkt 2 rozp.). Taka sytuacja, jak wiemy, nie należy do rzadkości. Rzadko natomiast się zdarza, aby wartość obiadu wynosiła 15 zł (50% z 30 zł). Wydaje się, że argumentacja Sądu pozwala przyjąć, że także i w tej sytuacji nadwyżka wartości obiadu ponad kwotę 15 zł – nie będzie stanowić przychodu ze stosunku pracy.

Zostaw komentarz