201502.03
0

Związek międzygminny spiera się z burmistrzem, kto jest organem egzekucyjnym w odniesieniu do zaległych opłat za gospodarowanie odpadami. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny powstały na tle nowej „ustawy śmieciowej” (postanowienie NSA z 05.11.2014 r., sygn. akt II FW 8/14).

Nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wywołały prawdziwą rewolucję oraz wiele wątpliwości. NSA rozstrzygnął spór kompetencyjny pomiędzy burmistrzem a międzygminnym związkiem gospodarki odpadami komunalnymi. Spierano się, który organ jest właściwy dla egzekucji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – gmina Krosno Odrzańskie (zwana dalej „Gminą”) czy międzygminny związek odpadami komunalnymi (zwany dalej „Związkiem”).

Gmina była członkiem Związku. W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. zadanie własne Gminy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi było realizowane przez Związek. Z końcem 2013 r. Gmina przestała być członkiem Związku i na swoim terenie samodzielnie zajęła się gospodarką śmieciową. Pojawił się wówczas problem, co z zaległościami za śmieci mieszkańców Gminy z okresu, kiedy to Związek odpowiadał za gospodarkę odpadami na tym terenie. Związek wystawił tytuły egzekucyjne i przesłał je burmistrzowi do egzekucji. Z kolei burmistrz uważał, że nie ma kompetencji do ściągania starych długów z okresu, gdy Gmina była członkiem Związku i to on wykonywał zadania własne Gminy z zakresu gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 6r ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, organem uprawnionym do egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zarząd związku międzygminnego. Opłaty te stanowią wówczas dochód związku międzygminnego.

W zaistniałym stanie faktycznym tytuły wykonawcze wystawił Związek w czasie, gdy Gmina nie była już jego członkiem. Jednakże dotyczyły one okresu sprzed 31.12.2013 r. (kiedy zadania własne Gminy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wykonywał Związek). Do Związku należał wówczas obowiązek zapewnienia czystości i porządku na terenie Gminy, która przeniosła na niego kompetencje w tym zakresie. W czasie, gdy Gmina była członkiem Związku, opłaty za wywóz śmieci od mieszkańców stanowiły dochód Związku. Wystąpienie Gminy ze Związku tej okoliczności nie zmienia. W konsekwencji, zgodnie ze stanowiskiem NSA, Związek pozostał właściwym organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za okres, w którym Gmina była jego członkiem i nie ma znaczenia fakt wystąpienia Gminy ze Związku.


Katarzyna Matuszczak

aplikant radcowski

Zostaw komentarz