201310.24
0

VAT: Nieodpłatne przekazanie katalogów – pomimo zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. – ciągle poza systemem VAT.

Tak w indywidualnej interpretacji z dn. 22.10.2013 r. orzekł Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-651/13-2/HW). Spółka chciała się dowiedzieć, czy wydając nieodpłatnie katalogi, w których był przedstawiony asortyment – przez nią dystrybuowany – jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT.

Przypomnijmy, od 1.04.2013 r. zmianie uległa treść art. 7 ust. 3 vatU. Przed zmianą przepis ten stanowił, iż do przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych nie stosuje się ust. 2 tegoż art. 7. Oznaczało to zatem, że podatnik VAT, który przekazał nieodpłatnie np. swoje katalogi, od tego przekazania nie musiał płacić podatku VAT. Przekazanie nieodpłatne materiałów reklamowych i informacyjnych nie zostało bowiem zrównane z odpłatną dostawą.

Po dniu 1.04.2013 r. – art. 7 ust. 3 vatU nabrał zupełnie nowej treści. Obecnie przepis ten stanowi, że za odpłatną dostawę towarów nie uważa się przekazania prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Nie ulega zatem wątpliwości, iż obecna treść normatywna art. 7 ust. 3 vatU jest diametralnie różna od dotychczasowej.

Taka sytuacja zrodziła dla wielu podatników istotne wątpliwości. Zmiana w szczególności zmroziła tych z pośród podatników VAT, w których działalności istotna część budżetu jest wydatkowana właśnie na zakup nieodpłatnie wydawanych broszurek, kalendarzy, katalogów, etc.

Na wstępie organ potwierdził tezę podatnika, że katalog lub gazetka produktowa – nie stanowią ani prezentu, ani też próbki w rozumieniu vatU. Organ słusznie zwrócił nadto uwagę, że na gruncie vatU bez znaczenia pozostaje także cena nabycia (netto), po której dany podatnik nabywa egzemplarz katalogu. Bez znaczenia zatem jest, czy cena ta przekracza 10 zł, czy też jest niższa.

Organ jednak przede wszystkim zaakceptował stanowisko podatnika, że katalogi nie stanowią w ogóle „towaru” w rozumieniu vatU. Podatnik bowiem, powołując się we wniosku m.in. na wyrok NSA z 28.07.2011 r. (I FSK 1201/10), wskazał, że katalog nie posiada podstawowej cechy, jaką winien mieć towar na gruncie systemu VAT. Cechę tą stanowi mianowicie „konsumpcyjny” charakter danego towaru. Organ przyznał, iż katalog nie ma „wartości konsumpcyjnej”, a co zatem idzie nie posiada podstawowego waloru, jaki winien mieć „towar” w rozumieniu systemu VAT.

Oceniając takie stanowisko Ministra Finansów należy uznać je za trafne. Jak wynika m.in. z orzecznictwa TSUE, podatek VAT jest podatkiem konsumpcyjnym. Ma on obciążać jedynie konsumpcję. Jeśli chodzi o wcześniejsze szczeble dystrybucji podatek vat – przynajmniej w założeniu – ma być neutralny. Jeżeli zatem gazetka lub katalog nie przedstawia wartości użytkowej, a ściślej nie posiada „konsumpcyjnego” charakteru, to trudno uznać, że nieodpłatne przekazanie takich materiałów winno zostać zrównane z odpłatną dostawą.

Przywołana interpretacja może stanowić uzasadnienie dla identycznego traktowania m.in. składników przekazywanych przez podatników VAT przykładowo dla potrzeb badań laboratoryjnych. Musimy bowiem mieć na uwadze, że od 1.04.2013 r. wyrób przekazany do badań laboratoryjnych, nie jest z całą pewnością „próbką” w rozumieniu vatU. Zgodnie ze znowelizowanym art. 7 ust. 7 vatU, aby dany wyrób mógł być na gruncie vatU uznany za „próbkę”, jego przekazanie musi mieć na celu promocję danego towaru. Nie ulega wątpliwości, że produkt/półprodukt przekazany celem prowadzenia określonych badań laboratoryjnych w żaden sposób nie wiąże się z promocją. Dlatego też koncepcja oparta na „wartości konsumpcyjnej” może okazać się pomocna także i dla tych podatników VAT.

Końcowo należy jeszcze wskazać, że Minister Finansów potwierdził także, iż podatnik, który wydaje nieodpłatnie katalogi swoim kontrahentom (hurtowniom i klientom indywidualnym) ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego (ILPP1/443-651/13-3/HW).

Zostaw komentarz