201412.16
0

[Prawo cywilne] Współwłaściciel nieruchomości może domagać się całego odszkodowania od gminy (uchwała SN z dnia 03.12.2014 r., sygn. akt III CZP 92/14).

 Współwłaściciel kamienicy w Poznaniu w części ułamkowej, wynoszący zaledwie 0,27 nieruchomości, złożył pozew o zasądzenie od miasta Poznań odszkodowania na podstawie art. 417 K.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego.

W przedmiotowej kamienicy znajdowały się lokale mieszkalne, które były wynajmowane. Niektórzy z lokatorów nie płacili czynszu. W związku z tym, po ustaniu stosunku najmu, wytaczano im powództwa windykacyjne, które skończyły się prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.

W przypadku części lokatorów, sąd orzekł o prawie do lokalu socjalnego. Miasto Poznań było zobowiązane do dostarczenia lokalu socjalnego eksmitowanym mieszkańcom. Jednakże nie wywiązało się z tego obowiązku. W związku z tym, przeprowadzenie eksmisji było niedopuszczalne i lokatorzy nadal zajmowali lokale.

Współwłaściciel wytoczył przeciwko miastu Poznań powództwo o zapłatę odszkodowania w wysokości 37.200,00 zł za niedostarczenie w okresie od 01.03.2010 r. do 20.11.2012 r. lokalu socjalnego mieszkańcom jednego z lokali w kamienicy.

Sąd I instancji oddalił powództwo. Uznał, ze powód wystarczająco nie udowodnił wysokości szkody powstałej wskutek zajmowania lokalu przez osoby, którym miasto Poznań powinno dostarczyć lokal socjalny.

Powód złożył apelację. Z kolei Sąd II instancji zastanawiał się, czy współwłaściciel nieruchomości jest uprawniony do samodzielnego dochodzenia od miasta odszkodowania za szkodę wynikłą z niedostarczenia lokalu socjalnego uprawnionym lokatorom w pełnej wysokości, czy wyłącznie w zakresie odpowiadającym wielkości jego udziału we współwłasności. Ponadto powziął wątpliwości, czy dochodzenie takiego odszkodowania jest czynnością zachowawczą. W związku z tym, przedstawił SN pytanie prawne dotyczące tych kwestii.

SN podjął uchwałę w składzie 3 sędziów. Stwierdził, że współwłaściciel może dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości za niedostarczenie uprawnionym lokalu socjalnego.

Katarzyna Matuszczak

aplikant radcowski

Zostaw komentarz