201312.31
0

PIT: Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych

Ustawą z dn. 26.05.2011 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 779) ustawodawca wprowadził do ustawy o grach hazardowych (dalej „GrhU”) – dość istotne zmiany. Chodzi przede wszystkim o dodany art. 7 ust. 1a GrhU oraz dalsze przepisy, na mocy których zliberalizowano wymagania, gdy idzie o organizację loterii fantowych. Liberalizacja polegała głównie na wprowadzeniu tzw. małej loterii fantowej. Znowelizowane przepisy zaczęły obowiązywać od 14 lipca 2011 r.

Od tej też daty zainteresowanie organizacją loterii fantowych znacząco wzrosło. Wiąże się to głównie z faktem, że przy organizacji tzw. małej loterii nie zachodzi już konieczność uiszczenia żadnych opłat, a przede wszystkim osoba nadzorująca przebieg tej loterii nie musi mieć licencji zawodowej oraz nie zachodzi konieczność zapłaty podatku na podstawie art. 71 i nast. GrhU.

Najistotniejszą zmianą jest jednak brak konieczności ubiegania się o zezwolenie na organizację loterii (zob. art. 7 ust. 1 GrhU). Przepis art. 7 ust. 1a GrhU przewiduje, iż w przypadku tzw. małej loterii fantowej – wystarczy dokonać zgłoszenia.

Jakie zatem skutki, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „PdofU”), wywołuje dla jej organizatora przeprowadzenie tzw. małej loterii fantowej ?

Kluczowe znaczenie ma tutaj treść zwolnienia przedmiotowego, które to zwolnienie zostało zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 37 PdofU. Przepis ten mówi, iż zwalnia się od podatku „dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych”.

Już na pierwszy rzut oka widać, że zwolnienie zawarte w PdofU posługuje się sformułowaniem „na podstawie zezwolenia”. Czy zatem zwolnienie to dotyczy także przypadków, w których organizacja loterii odbywa się na podstawie zgłoszenia ? Tutaj można mieć wątpliwości. Z czego one wynikają ? Ano głównie z faktu, że:

po pierwsze, zgodnie z jednolitym w zasadzie stanowiskiem doktryny, organów podatkowych oraz sądów administracyjnych – przepisów prawa podatkowego, a w szczególności regulujących zwolnienia od podatku, nie należy interpretować rozszerzająco;

po drugie, GrhU przewiduje, iż loterie fantowe mogą być urządzane na podstawie albo zezwolenia (art. 7 ust. 1) albo w oparciu o zgłoszenie (art. 7 ust. 1a)

Dlaczego zatem ustawa podatkowa, w jej art. 21 ust. 1 pkt 37, nawiązuje tylko do przypadków, gdy loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia ? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Ustawodawca (ale czy na pewno „racjonalny” ?), wprowadzając w 2011 r. regulację dotyczącą tzw. małych loterii fantowych, najzwyczajniej zapomniał, aby przy tzw. okazji, znowelizować jeszcze art. 21 ust. 1 pkt 37 PdofU. W naszych realiach to w zasadzie norma, która zarazem pokazuje, jak niski jest poziom profesjonalizmu u rodzimego ustawodawcy. Wydaje się jednak, że znaczący upływ czasu (licząc od daty wejścia przepisów w życie to już ponad dwa lata – sic !), powinien był już wystarczyć na „uzupełnienie” wybrakowanych przepisów. Cóż, tak się jednak nie stało.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że „mimo upływu lat” nic się na gruncie PdofU nie wydarzyło, zalecam wszystkim osobom fizycznym, które chcą zorganizować tzw. małą loterię – wzmożoną ostrożność. Sugeruję, aby zabezpieczyć się poprzez uzyskanie korzystnej interpretacji podatkowej, co może jednak okazać się zadaniem wcale nie takim łatwym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *