201211.30
0

Interpretacja ogólna w sprawie premii pieniężnych (PT3/03310/423/AEW/12/T-618)

W dniu 27.11.2012 r. Min.Fin. wydał nową interpretację ogólną dotyczącą premii pieniężnych (PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618). Oceniając jej doniosłość dla praktyki – w pierwszej kolejności – należy zwrócić uwagę, że nowa interpretacja uchyla wcześniejszą interpretację ogólną z dn. 30.12.2004 r. (PP3-812-1222/2004/AP/4026). Kontrowersje, jakie wywołała owa „stara” interpretacja i obrosłe na jej kanwie orzecznictwo sądów administracyjnych – są zapewne znane większości osób, które śledzą praktykę stosowania ustawy o podatku od towarów i usług (dalej vatU). Zwieńczeniem tych kontrowersji jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 25.06.2012 r. (I FPS 2/2012). W skrócie można powiedzieć, że wskazana uchwała porusza i rozstrzyga dwie kwestie. Po pierwsze, sędziowie NSA uznali, że udzielona premia pieniężna – to co do zasady – nic innego, jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 vatU. Jak wskazał NSA „Analiza pojęć „rabatu” i „premii pieniężnej” przemawia za przyjęciem stanowiska, że pojęcia te pokrywają się”. Drugą, niezwykle ważną kwestią, do jakiej doszli sędziowie, jest teza, iż na gruncie obowiązujących obecnie przepisów vatU, brak jest podstaw, aby podatnik, który udzielił premii pieniężnej (czyt. udzielił rabatu) był zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Lektura uchwały prowadzi do wniosku, że to od podatnika zależy, w jaki sposób udokumentuje udzielenie premii pieniężnej. Jeżeli postanowi udokumentować ten fakt fakturą korygującą, to niewątpliwie dopiero wówczas aktualizuje się dla niego obowiązek skorygowania obrotu. Jeżeli podatnik nie zechce wystawić faktury korygującej, wystawiając inny dokument, wówczas nie zaktualizuje się dla niego obowiązek skorygowania obrotu.

Niewątpliwie interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 27 listopada 2012 r. (PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618) jest konsekwencją stanowiska przyjętego przez NSA w cytowanej wyżej uchwale z dn. 25.06.2012 r. Wynika to nawet wprost z treści tej interpretacji. Minister Finansów także nie pozostawia wątpliwości, że premia pieniężna stanowi rabat. Ale czy nowa interpretacja również akceptuje stanowisko NSA odnośnie braku obowiązku wystawienia faktury korygującej ? Niestety lektura nowej interpretacji ogólnej prowadzi do zgoła odmiennego wniosku. Minister Finansów odrzucił bowiem stanowisko wyrażone w tym zakresie przez NSA. W interpretacji ogólnej możemy wręcz wyczytać, że wykładnia systemowa nakazuje dostawcy udzielającemu premii, aby ten obowiązkowo wystawił fakturę korygującą. Oznacza to zatem, że Minister Finansów nie dopuścił żadnej swobody, jeśli idzie o sposób dokumentowania bonusu pieniężnego.

Końcowo warto pokreślić, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 27 listopada 2012 r. odnosi się jedynie do stanu faktycznego, w którym to dostawca (sprzedawca) towaru udziela bonusu pieniężnego. Interpretacja ta nie odnosi się natomiast do wielu innych stanów faktycznych, na czele z tym, gdzie premii pieniężnej udziela nabywca towaru, co również zdarza się w obrocie gospodarczym.

Zostaw komentarz