201412.05
0

PIT: Ubezpieczenie członków zarządu nie stanowi dla nich przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń – wyrok NSA z dn. 3.12.2014 r. (II FSK 2984/14).

Jest to kolejny, korzystny dla podatników i płatników, wyrok NSA. Sąd znów powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 8.07.2014 r. dotyczący nieodpłatnych świadczeń (K 7/13).

Jaki był stan faktyczny ?

Spółka zamierzała objąć ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej oraz dyrektorów (biur i pionów, w tym głównego księgowego). Jak wynikało z wniosku, członkowie zarządu pełnili swoje funkcje w oparciu o stosunek pracy. Członkowie rady nadzorczej – w oparciu o umowę zlecenia. Spółka zamierzała objąć ochroną wszystkie te osoby i bez względu na czas pełnienia swojej funkcji oraz zakres obowiązków. Polisa miała obejmować obecnych i byłych członków zarządu oraz rady nadzorczej czy też dyrektorów. Polisa miała mieć charakter bezimienny. Ubezpieczenia miało nadto mieć tzw. charakter otwarty. Oznacza to, że objęłoby wszystkie roszczenia związane z zarządzaniem spółką. Dodatkowo ochrona miała objąć roszczenia osób trzecich oraz samej spółki, gdyby ta ostatnia wystąpiła z roszczeniem regresowym wobec do członków władz spółki lub jej dyrektorów. Także roszczenia spółki bezpośrednio jej przysługujące wobec tych osób były objęte przedmiotowym ubezpieczeniem.

Jak podała spółka, broker zapewnił ją, że wysokość składki nie jest uzależniona od ilości osób objętych ubezpieczeniem. Ilość członków zarządu czy rady nadzorczej albo dyrektorów – nie była ważna, gdy idzie o kalkulację wartości składki. Rozstrzygające znaczenie miała ocena ryzyka oraz suma ubezpieczenia.

Co zrobił WSA w Warszawie ?

WSA w Warszawie uwzględnił skargę spółki na niekorzystną interpretację. Wyrok (III SA/Wa 1437/11) zapadł jeszcze przed orzeczeniem TK. Sąd I inst. stwierdził wprawdzie, że określone osoby niewątpliwie uzyskały korzyść majątkową. Uznał jednak, że w przedmiotowej sprawie nie było możliwości zindywidualizowania tego przychodu na poszczególne osoby.

Czas na NSA.

Od powyższego wyroku Minister Finansów wywiódł skargę kasacyjną. NSA najpierw zawiesił postępowanie w sprawie. Po wydaniu przez TK orzeczenia – NSA postępowanie odwiesił. W konsekwencji NSA wydał wyrok, którym oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów. W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA powołał się na korzystny dla podatników i płatników – wyrok TK z dn. 8.07.2014 r.

Wnioski

Z ostatecznymi wnioskami wypada zaczekać do opublikowania pisemnego uzasadnienia do wyroku NSA. Na ten moment można tylko odnotować, że skutki wyroku TK wydają się wykraczać o wiele dalej, aniżeli można było się wcześniej spodziewać. Czy ten kierunek zostanie utrzymany ? Czas pokaże.

Zostaw komentarz