201312.27
0

CIT/PIT: Dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej – Interpretacja ogólna MF z 25 listopada 2013 r.  (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13).

Zostało z uczty Bogów” autorstwa Igora Neverlego – to w zasadzie jedyne, co ciśnie mi się na usta po lekturze rzeczonej interpretacji Ministra Finansów. Skojarzenie z tą znamienitą powieścią jest przede wszystkim konsekwencją zbiegu, jakim – z jednej strony – jest wydanie rzeczonej interpretacji, z drugiej – rychłe wejście w życie zmienionej regulacji prawnej dotyczącej właśnie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”).

Przypomnijmy, że kwestia opodatkowania dochodów osiąganych przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej była wielce kontrowersyjna od wielu lat. Rozbieżności, z grubsza, dotyczyły dwóch kwestii, a mianowicie:

po pierwsze, do jakiego źródła – na gruncie pdofU – należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez akcjonariusza SKA będącego osobą fizyczną;

po drugie, w którym momencie – na gruncie pdofU oraz pdopU –  akcjonariusz w SKA ma dokonać rozliczenia dochodu uzyskanego w związku z uczestniczeniem w tejże spółce osobowej.

Jak wskazuje w cyt. interpretacji ogólnej Minister Finansów, NSA w dn. 16.01.2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), w składzie siedmiu sędziów, podjął uchwałę, którą rozstrzygnął wątpliwą kwestię, jednakże tylko w zakresie odnoszącym się do osób prawnych. NSA stwierdził mianowicie, iż u akcjonariusza SKA niebędącego komplementariuszem przychód z tytułu dywidendy, wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku – podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy.

Euforia po tej uchwale była jednak krótkotrwała. Szybko zdano sobie bowiem sprawę, że uchwała odnosi się tylko do akcjonariuszy będących osobami prawnymi. Zarówno organy, jak też sądy administracyjne – jęły „przekładać” w/w uchwałę na grunt regulacji odnoszących się do osób fizycznych. Brak wyobraźni w stosowaniu prawa, konsekwencja oraz upór organów, a także sądów, we wdrażaniu zasady in dubio pro fisci, spowodowały, iż niejednemu podatnikowi (osobie fizycznej) „grzbiet spłynął krwią”.

Na domiar złego, w dn. 11.05.2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125, opubl. w Dz.Urz. Min.Fin. z dn. 18.05.2012 r., poz. 24). Wedle jej treści, Minister Finansów stanął na stanowisku, że akcjonariusz SKA winien rozpoznać przychód do opodatkowania, nie inaczej, jak w dacie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Ażeby było bardziej „dramatycznie”, Minister Finansów, stwierdził, że zasada ta odnosi się do każdego przypadku, tj. zarówno gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną, jak też – i tu uwaga – osobą prawną. Nie trzeba nadzwyczajnej czujności, aby zauważyć, że Minister Finansów „stanął okoniem” sędziom NSA, którzy raptem cztery miesiące wcześniej orzekli inaczej, czemu dali wyraz w cyt. już uchwale z dn. 16.01.2012 r.

Kolejną chronologicznie, jakże „przeuroczą”, odsłoną tej „zabawy”, stała się „kolejna” uchwała NSA. Z dniem 20.05.2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) NSA podjął uchwałę, w której wypowiedział się odnośnie zasad opodatkowania akcjonariuszy SKA będących osobami fizycznymi. W tym zakresie NSA, nie bacząc na wywody Ministra Finansów zawarte w interpretacji z dn. 11.05.2012 r., uznał, że:

po pierwsze, przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem w SKA, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (vide: art. 5b ust. 2 pdofU);

po drugie, obowiązek zapłaty podatku (zaliczki na podatek) dochodowego od osób fizycznych – należy łączyć z dniem wypłaty dywidendy. W tym zakresie NSA powołał się m.in. na dyspozycję przepisu art. 14 ust. 1 lit. i pdofU. Przypomnijmy, że przepis ten brzmi następująco: „W przypadku  otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty”.

Mając na względzie obie uchwały, i jednocześnie odstępując od swojej „bałamutnej” interpretacji ogólnej z dn. 11.05.2012 r., Minister Finansów niniejszym wydał zatem nową interpretację ogólną, tj. z dn. 25.11.2013 r. (opubl. w Dz.Urz. Ministra Finansów z dn. 27.11.2013 r., poz. 46). Można by powiedzieć, lepiej późno niż wcale, tyle że fakt wydania tej interpretacji, należy co najwyżej skwitować następującym banałem: „musztarda po obiedzie”. Nowa interpretacja ogólna została bowiem ogłoszona na 34 dni (sic !) przed wejściem w życie nowej regulacji. Przypomnijmy, że chodzi o regulację, która czyni z SKA podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Czyż nie uważacie, że to refleks godny mistrza, który niechybnie powinien przejść do annałów opisujących „spryt” i „cwaniactwo” legislacyjne ? Ja tak uważam i niezwykle nisko chylę czoło …

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *