201212.28
0
autor: kategoria: Prawo

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia (uchwała SN III CZP 93/12).

Rzeczpospolita z dnia 28 grudnia 2012 r.

Korzystna uchwała SN w sprawie roszczeń o zadośćuczynienie dochodzone od firm ubezpieczeniowych przez członków najbliższej rodziny zmarłego na skutek wypadku komunikacyjnego.

Przedmiotowa kwestia obecnie nie budzi już wątpliwości bowiem kwestię tą rozstrzygnął sam ustawodawcy. Dodany ustawą z dn. 30.05.2008 r. – art. 446 par. 4 kc, spowodował, że począwszy od 3.08.2008 r. nabliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą dochodzić przed sądem odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Problem, którym zajął się SN dotcyczły okresu sprzed dokonania tej korekty przez ustaowdawcę. Jak wskazuje autor artykułu (Marek Domagalski) SN podjął uchwałę, na mocy której najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą dochodzić od zakładu ubezpieczeń roszczeń wskazanych w art. 448 kc w zw. z art. 24 par. 1 kc. SN przesądził, że art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 r. – o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) nie wyłączył zatem z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność stosownie do art. 448 kc.

Przypomnijmy, że w dniu 9 listopada 2012 r. wpłynął do SN wniosek Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, aby SN rostrzygnął następujące zagadnienie prawne: „Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed 11 lutego 2012 r., zakład ubezpieczeń ponosi wobec najbliższych członków rodziny zmarłego odpowiedzialność gwarancyjną za doznaną krzywdę, na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.?”.

Wydając uchwałę III CZP 93/12 Sąd Najwyższy przesądził, że nabliżsi członkowie rodziny także przed dniem 03.08.2008 r. mogli domagać się, biorąc na podsawę przepisy o naruszeniu dóbr osobistych, stosownej rekompensaty, jeżeli śmierć osoby bliskiej nastąpiła na skutek wypadku komunikacyjnego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *