201201.31
0

31 | 01 | 2012
Rzeczpospolita z dnia 13 stycznia 2012 r.

Poradnik Prawny – Czasem trzeba iść do sądu – Michał Kosiarski i Przemysław Wojtasik.

Brak zapłaty czynszu przez Najemcę jest jednym z głównych problemów trapiących Wynajmującego. Jak słusznie zauważa Autor w przypadku, gdy Najemca nie realizuje postanowień podpisanej umowy najmu w zakresie regulowania czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, jedynym wyjściem po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do dobrowolnej spłaty zadłużenia – pozostaje droga Sądowa. Zgodnie z treścią art 5051 kpc Sądem właściwym dla rozpoznania spraw o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających Najemcę jest Sąd Rejonowy (bez względu na w.p.s). Przedmiotowa sprawa toczyć się będzie w postępowaniu odrębnym – uproszczonym. Zarówno pozew, odpowiedź na pozew, jak również pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowym formularzu. Wzory w/w formularzy znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl.

Zostaw komentarz