Konflikt wywołany przez dożywotnika nie doprowadzi do rozwiązania umowy dożywocia
201504.28
0
1

Konflikt wywołany przez dożywotnika nie doprowadzi do rozwiązania umowy dożywocia

Konflikt spowodowany przez dożywotnika z nabywcą mieszkania nie uzasadnia rozwiązania umowy dożywocia, gdyż stoi to w sprzeczności z umownym charakterem stosunku dożywocia. Dożywotnik może wówczas żądać zamianę świadczeń na dożywotnią rentę. Z kolei rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. We wrześniu 2010 r. D. W. zawarła z małżeństwem A. D. i L….

Radca prawny dostanie wynagrodzenie tylko jak podejmie nowe czynności
201504.24
0
0

Radca prawny dostanie wynagrodzenie tylko jak podejmie nowe czynności

Sz.W. wniósł do WSA w Poznaniu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi Sz.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja organu nakładała obowiązek zapłaty kwoty 9.791 zł tytułem kosztów usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości pojazdu. Sytuacja majątkowa i rodzinna Sz.W. uzasadniała…

Skarga pauliańska nie pomoże przy ustalaniu zachowku
201504.24
0
0

Skarga pauliańska nie pomoże przy ustalaniu zachowku

  Uprawniony do zachowku nie może na podstawie skargi pauliańskiej żądać uznania za bezskuteczną względem niego umowy sprzedaży nieruchomości, którą spadkodawca zawarł przed śmiercią ze swoim spadkobiercą testamentowym. Ponadto nie przysługuje mu interes prawny w domaganiu się ustalenia nieważności tej umowy, gdyż może wystąpić z dalej idącym roszczeniem – o zapłatę świadczeń pieniężnych tytułem należnego…

Bankowy tytuł egzekucyjny jest niekonstytucyjny
201504.16
0
0

Bankowy tytuł egzekucyjny jest niekonstytucyjny

14.04.2015 r. TK uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) narusza konstytucyjną zasadę równości. Wyrok wejdzie w życie 01.08.20.16 r SR w Koninie rozpatrując wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny powziął wątpliwości co do zgodności przepisów regulujących BTE z Konstytucją oraz Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zdaniem SR przepisy te…

Wadliwe świadczenie pomocy prawnej może sporo kosztować radcę prawnego
201504.16
0
0

Wadliwe świadczenie pomocy prawnej może sporo kosztować radcę prawnego

Radca prawny odpowie za szkody wyrządzone swojemu mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów (wyrok SA w Lublinie z dnia 12.02.2015 r.,sygn. akt I ACa 745/14). SR w Tarnobrzegu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym nakazał spółce z o. o. (dalej „Spółka”) zapłacić na rzecz syndyka masy upadłości A.K. Przedsiębiorstwo (…) w upadłości likwidacyjnej…

Ochroniarz nie jest w stanie zapobiec nagłej i nieoczekiwanej wymianie ciosów
201504.14
0
0

Ochroniarz nie jest w stanie zapobiec nagłej i nieoczekiwanej wymianie ciosów

Nie można oczekiwać od ochroniarzy, że zapobiegną trwającej kilka sekund wymianie ciosów między osobami, gdy których wcześniejsze zachowanie na to nie wskazywało (wyrok SO w Łodzi z dnia 28.01.2015 r., sygn. akt II C 1551/14). Nocą z 26 na 27 lutego 2011 r. powód wraz z kolegą udał się do klubu. Podeszli do znajdującego się…

Sąd rejestrowy nie wpisze już do KRS prokury łącznej niewłaściwej
201504.13
0
0

Sąd rejestrowy nie wpisze już do KRS prokury łącznej niewłaściwej

30.01.2015 r. zapadło bardzo ważne orzeczenia SN. W uchwale w składzie siedmiu sędziów SN orzekł, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (sygn. akt III CZP 34/14). Uchwala zapadła w odpowiedzi na wniosek Pierwszego Prezesa SN, który zwrócił…

201504.09
0
0

Przyczynienie się poszkodowanego dziecka do szkody a obniżenie odszkodowania

Do obniżenia na podstawie art. 362 K.c. odszkodowania należnego małoletniemu, który ze względu na wiek nie ponosi odpowiedzialności, można zastosować przez analogię art. 428 K.c. (wyrok SN z dnia 19.03.2014 r., sygn. akt I CSK 295/13). 25.05.2007 r. doszło do wypadku komunikacyjnego. Bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie małoletniej wówczas powódki, która przekraczała jezdnię w…

201504.03
0
0

Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w aucie nie przekreśla odszkodowania

Auto, w którym pozostawiono dowód rejestracyjny, zostało skradzione z monitorowanej, zamkniętej posesji. Zdaniem SN samochód był dobrze zabezpieczony i nie znajdował się poza nadzorem.W związku z tym, ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania (wyrok SN z dnia 23.01.2015 r., sygn. akt V CSK 217/14). M. sp. z o. o. zawarła z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia autrocasco….

201504.02
0
0

Gmina może zapłacić zadośćuczynienie, gdy lokal socjalny będzie w złym stanie

Gmina ma obowiązek dostarczenia uprawnionemu lokalu socjalny, w którym będą panować warunki umożliwiające codzienną egzystencję. Przydzielenie lokalu poniżej tym warunkom spełnia przesłankę bezprawności zachowania, co może rodzić obowiązek zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek naruszenia dóbr osobistych (wyrok SA w Łodzi z dnia 13.05.2013 r,, sygn. akt I ACa 1470/13). Gmina na podstawie wyroku orzekającym…