Zadośćuczynienie za nieaktualne informacje o zadłużeniu
201510.02
1

Zadośćuczynienie za nieaktualne informacje o zadłużeniu

Nieprawdziwe informacje w rejestrze długów mogą naruszać dobra osobiste. Osoba, której one dotyczą, może domagać się stosownego zadośćuczynienia (wyrok SN z dnia 11.02.2015 r., sygn. akt I CSK 868/14). Bank zawarł z R.Ż. umowę kredytu konsumenckiego. Umowa uprawniała bank do przekazywania instytucjom finansowych informacji o powstałych zadłużeniach za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej (BIK). Klient wypowiedział…

Logowanie na cudzym koncie Facebook może zakończyć się w sądzie
201509.21
1

Logowanie na cudzym koncie Facebook może zakończyć się w sądzie

Przekazanie hasła dostępu do konta na portalu Facebook nie upoważnia do czytania prywatnej korespondencji. Posłużenie się udostępnionym hasłem do portalu w celu zapoznania się z prywatną korespondencją może stanowić przestępstwo z art. 267 § 1 K.k. (wyrok SR w Białymstoku z dnia 22.04.2015 r., sygn. akt VII K 922/14). A.G. i A.W. pozostawali w konkubinacie…

Zapisy z monitoringu stanowią zbiór danych osobowych podlegający obowiązkowi rejestracji
201408.06
1

Zapisy z monitoringu stanowią zbiór danych osobowych podlegający obowiązkowi rejestracji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  Zapisy z monitoringu stanowią zbiór danych osobowych podlegający obowiązkowi rejestracji w świetle ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (zob. wyrok WSA w Warszawie z dn. 09.07.2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2393/13). Wyrokiem z dn. 09.07.2014 r. WSA w Warszawie oddalił skargę Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. na decyzję…

Trybunał zagwarantował prawo do „bycia zapomnianym” w sieci
201405.27
0

Trybunał zagwarantował prawo do „bycia zapomnianym” w sieci

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Trybunał zagwarantował prawo do „bycia zapomnianym” w sieci (wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE z dnia 13.05.2014 r., sprawa C-131/12) Karta Praw Podstawowych UE gwarantuje każdemu prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (art. 7), a także prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą (art. 8 ust. 1). Dane…

Przetwarzanie danych osobowych lekarzy przez komercyjny portal internetowy
201404.30
0

Przetwarzanie danych osobowych lekarzy przez komercyjny portal internetowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Przetwarzania danych osobowych lekarzy przez komercyjny portal internetowy – nie uzasadnia przesłanka prawnie usprawiedliwionego celu – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie (wyrok z dn. 29.01.2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1819/13). Wyrok WSA w Warszawie (dalej: WSA) z dn. 29.01.2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1819/13 przerywa dotychczasową, jednolitą linię…