201507.14
1
autor: kategoria: Prawo

Rada Gminy może w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ustalać minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne oraz częstotliwość ich opróżniania w odniesieniu do poszczególnych działalności, jednakże musi to uzasadnić (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 05.05.15, sygn. akt II SA/Wr 68/15).

Rada Miejska w Ś. podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminu. Przedmiotowa uchwała wprowadziła minimalne wielkości pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania dla poszczególnych rodzajów działalności. W odniesieniu do pizzerii przewidziano 1100 l jako minimalną wielkość pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów oraz częstotliwość opróżniania pojemnika – dwa razy w miesiącu.

G.P. prowadzący pizzerię wezwał Radę Miejską do usunięcia naruszeń prawa przedmiotową uchwałą. Następnie wniósł do WSA we Wrocławiu skargę, w której zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Skarżący wskazał, że wskutek uchwały kilkakrotnie wzrosły ponoszone przez niego opłaty za usuwanie odpadów komunalnych. Przed zmianą Regulaminu jako prowadzący pizzerię posiadał pojemnik o pojemności 120 l, który był opróżniany raz w tygodniu. Z kolei po zmianie – pojemnik o objętości 1100 l opróżniany dwa razy miesiącu.

Zgodnie z poprzednią uchwałą określającą Regulamin, pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, którą określa się na podstawie norm uwzględniających miesięczne wskaźniki gromadzenia odpadów. Skarżący podniósł, że poprzednia pojemność pojemnika oraz częstotliwość jego opróżniania były adekwatne do ilości produkowanych przez pizzerię odpadów. Wskazał, że zaszeregowanie pizzerii do podmiotów, którym potrzebny jest pojemnik 1100 l jest całkowicie nieuzasadnione prawnie oraz faktycznie.

WSA we Wrocławiu wskazał, że zgodnie z brzmieniem (w momencie podjęcia zaskarżonej uchwały) art. 34 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i trzymania w odpowiednim stanie przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Mając na uwadze przytoczoną regulację, rada gminy jest upoważniona do określania w regulaminie minimalnej pojemności pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania z uwzględnieniem średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych czy liczby osób korzystających z tych pojemników. Dokonując kontroli zaskarżonej uchwały WSA we Wrocławiu zwrócił się więc do Rady Miejskiej w Ś. o nadesłanie kalkulacji dotyczącej ilości wytwarzanych odpadów związanych z wymienionym w uchwale rodzajem działalności gospodarczej.

W nadesłanej przez Radę Miejską kalkulacji nie wskazano podstawy określenia wielkości pojemników i częstotliwości ich opróżniania dla pizzerii. WSA uznał, że nie wynika z niej, czy Rada Miejska uwzględniła wymogi określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a brak należytego uzasadnienia przyjętych w uchwale wielkości wskazuje na dobrowolność przyjętego rozwiązania.


Katarzyna Matuszczak

aplikant radcowski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *