Wierzyciel nie może nękać dłużnika
201508.24
1

Wierzyciel nie może nękać dłużnika

Działanie wierzyciela, który lekceważy dłużnika i stosuje wobec niego niezgodną z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami windykację pozasądową jest naruszeniem dóbr osobistych. Taką tezę można wywnioskować z orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15.02.2013 r. (sygn. akt I ACa 31/13). Powód (J.K.) w latach 2000 – 2002 zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych…

Rodzice nie zapłacą za szkody spowodowane przez dziecko
201508.17
1

Rodzice nie zapłacą za szkody spowodowane przez dziecko

Gimnazjalista sam zapłaci za naprawę auta, które go potrąciło, a nie jego rodzice. Tak orzekł SR dla m. st. Warszawy w Warszawie w wyroku z dnia 11.06.2015 r., sygn. akt I C 599/12. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. 29.09.2011 r. miał miejsce wypadek drogowy. A.K. jadąc samochodem potrąciła trzynastoletnią wówczas M.K., która przechodziła w miejscu…

Gmina nie może dowolnie ustalać minimalnej wielkości pojemników na śmieci
201507.14
1

Gmina nie może dowolnie ustalać minimalnej wielkości pojemników na śmieci

autor: kategoria: Prawo

Rada Gminy może w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ustalać minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne oraz częstotliwość ich opróżniania w odniesieniu do poszczególnych działalności, jednakże musi to uzasadnić (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 05.05.15, sygn. akt II SA/Wr 68/15). Rada Miejska w Ś. podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej…

Obrazki na opakowaniu nie mogą wprowadzać w błąd co do składu
201507.09
1

Obrazki na opakowaniu nie mogą wprowadzać w błąd co do składu

Niemiecka firma Teekanne sprzedaje herbatę o nazwie „Felix malinowo-waniliowa przygoda” (zwaną dalej „herbatą owocową”). Na opakowaniu herbaty owocowej umieszczono ilustracje malin i kwiatów wanilii, informacje o treści „herbata owocowa z naturalnymi aromatami” i „herbata owocowa z naturalnymi aromatami – smak malinowo-waniliowy” oraz graficzne przestawienie odcisku pieczęci z tekstem: „zawiera wyłącznie naturalne składniki”. Tymczasem herbata owocowa…

Mniejsze zadośćuczynienie dla pobitej żony, która zdradziła męża
201507.07
1

Mniejsze zadośćuczynienie dla pobitej żony, która zdradziła męża

R.S. podejrzewał swoją żonę A.S. o zdradę. Jego podejrzenia wzbudził incydent podczas wyjazdu sylwestrowego, kiedy A.S. całowała się z jego kolegą. W celu zweryfikowania swoich podejrzeń R.S. za pomocą stosownego urządzenia nagrywał zachowania żony. Niestety podejrzenia okazały się uzasadnione – A.S. spotkała się z mężczyzną w hotelu, gdzie doszło do zdrady małżeńskiej. W nocy z…

Grill na balkonie
201507.07
1

Grill na balkonie

Sezon grillowy w pełni. Zdarza się, że zwolennicy pieczonych potraw rozpalają grilla nie tylko na działkach czy przydomowych ogródkach, ale również na terasach, loggiach lub balkonach w blokach. Nieprzyjemny zapach pieczonego jedzenia wpada wówczas do sąsiednich mieszkań. Pojawia się więc problem, jak skutecznie walczyć z grillującym na balkonie sąsiadem, gdyż co do zasady obowiązujące przepisy…

Hipoteka przymusowa nie pomoże w przypadku drugiego wierzyciela pauliańskiego
201505.21
0

Hipoteka przymusowa nie pomoże w przypadku drugiego wierzyciela pauliańskiego

Hipoteka przymusowa w celu zabezpieczenia roszczenia o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, chroniąc to roszczenie w stosunku do dłużników osobistych osoby trzeciej, nie stwarza wierzycielowi dysponującemu takim zabezpieczeniem pozycji uprzywilejowanej względem innych wierzycieli dłużnika, względem których ta sama czynność prawna została uznana za bezskuteczną (wyrok SN z dnia 07.05.2014 r., sygn. akt II CSK…

Art. 5 K.c. znajdzie zastosowanie, gdy wierzyciel żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
201505.11
0

Art. 5 K.c. znajdzie zastosowanie, gdy wierzyciel żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Oddalenie na podstawie art. K.c. powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie jest wyłączone (wyrok SN z dnia 04.04.2014 r., sygn. akt II CSK 387/13). Spółka wystąpiła przeciwko małżonkom o ustanowienie pomiędzy pozwanymi rozdzielności majątkowej. Wskazała, że jest wierzycielem pozwanego Zygmunta W. i dotychczas nie wyegzekwowała swoich należności z jego majątku osobistego. SR w…

Konflikt wywołany przez dożywotnika nie doprowadzi do rozwiązania umowy dożywocia
201504.28
1

Konflikt wywołany przez dożywotnika nie doprowadzi do rozwiązania umowy dożywocia

Konflikt spowodowany przez dożywotnika z nabywcą mieszkania nie uzasadnia rozwiązania umowy dożywocia, gdyż stoi to w sprzeczności z umownym charakterem stosunku dożywocia. Dożywotnik może wówczas żądać zamianę świadczeń na dożywotnią rentę. Z kolei rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. We wrześniu 2010 r. D. W. zawarła z małżeństwem A. D. i L….