201408.07
0

NIP: Organ podatkowy nie może odmówić nadania numeru NIP tylko z tego powodu, że podatnik nie wskazał nr lokalu (wyrok NSA z dn. 5.08.2014 r., sygn. akt II FSK 3449/13).

Wstęp

Dużą popularnością cieszą się od pewnego czasu tzw. „wirtualne biura”. Dotyczy to szczególnie nowych i młodych przedsiębiorców. Oni to właśnie, bardzo często chcąc uzyskać „dobry adres” (np. w Warszawie) za stosunkowo niewielkie kwoty, decydują się na taki właśnie ruch. Jak donosi prasa i pokazuje praktyka obrotu – na ten „ruch” często nie chcą godzić się organy podatkowe. Po stronie podatników stają jednak sądy.

Czy numer lokalu jest niezbędny ?

WSA w Łodzi (wyrok z dn. 7.08.2013 r., sygn. akt SA/Łd 436/13) uwzględnił skargę podatnika., którym była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka składając NIP-2 nie podała nr lokalu. Organ podatkowy uznał, że to jest niedopuszczalne. Powołał się w tym zakresie na art. 5 ust. 3 ustawy z dn. 13.10.1997 r. – o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, który wymaga od podatnika wskazana: „adresu siedziby” Nadto organ podatkowy uzasadnił decyzję odmowną powołując się na art. 10 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 77/1). Jak wskazał organ – miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. Decydujące jest zatem miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa (art. 10 ust. 2). Natomiast sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika (art. 10 ust. 3).

W przekonaniu organu przedmiotowe rozporządzenie Rady (UE) nr 282/2011, co do zasady, znajduje zastosowanie na gruncie podatku od towarów i usług, nie mniej jednak można nim posiłkować się również w zakresie problematyki dotyczącej adresu siedziby podmiotu dla celów rejestracji i nadania NIP.

Organ zarzucił podatnikowi, iż ten przedstawił umowę najmu, która jedynie była adresem pocztowym dla celów rejestracji i odbioru korespondencji.

WSA w Łodzi nie zgodził się z organem podatkowym. Wskazał, że powołanie się na przepisy rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 – było błędem. To bowiem regulacja, która odnosi się do podatku VAT, a nie do zasad ewidencji podatkowej. „Określone w art. 10 tego Rozporządzenia „miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika” ma zastosowanie tylko na użytek stosowania art. 44 i 45 dyrektywy 2006/112/WE. W toku postępowania o nadanie NIP organy nie są uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane są funkcje zarządcze spółki. Również okoliczność, że pod wskazanym adresem maja siedzibę także inne spółki nie może mieć wpływu na kwestię nadania numeru NIP stronie skarżącej (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie C-527/11 w sprawie Valsts ieņēmumu dienests v. Ablessio SIA, Lex nr 1288400).

Niedopuszczalna jest także teza, iż „adres siedziby” (art. 5 ust. 3 NIPU) należy rozumieć, jako adres zawierający nr lokalu. Tym bardziej, że w wielu przypadkach lokale nie są wyodrębnione.

Organ złożył skargę kasacyjną do NSA. Tenże, w wyroku dn. 5.08.2014 r., sygn. akt II FSK 3449/13), podtrzymał stanowisko sądu I inst.

Zostaw komentarz